Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Economistas > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo de Economistas en Croacia

Voditelj/ica Računovodstva

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Economists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014), Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Hrvatski Leskovac, KLASA: 003-06-01/19-06/1, URBROJ: 251-724-01-19-1 od 4.6.2019. godine te čl.6. Pravilnika o radu Osnovne škole Hrvatski Leskovac, ravnatelj Osnovne škole Hrvatski Leskovac iz Hrvatskog Leskovca, Pilinka 2, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos

na radnom mjestu:

''Voditelj/ica računovodstva''

– jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme uz probni rad utvrđen čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (početak rada: 9./10. mjesec 2024.)

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su općim propisima o radu.

Posebni uvjeti propisani su odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23) i Pravilnikom o radu Osnovne škole Hrvatski Leskovac (završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer).

Mjesto rada je Hrvatski Leskovac.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/18).

Uz potpisanu prijavu/zamolbu (u kojoj se mora navesti ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt podaci podnositelja prijave te koja mora biti vlastoručno potpisana) potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko isprava sadrži prezime koje ne odgovara podnositelju zamolbe, potrebno je dokazati pravni slijed promjene prezimena: vjenčani list, rodni list itd.). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj

- uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja i

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa ne starije od dana objave natječaja.

Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti na uvid u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Navedeni dokumenti dostavljaju se u preslici odnosno kao neovjerena elektronička isprava i neće se vraćati kandidatima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti elektroničkom poštom (e-mailom) na adresu: uredos-hrvatski-leskovac.skole.hr .

Ukoliko kandidati nisu u mogućnosti dostaviti prijave elektroničkom poštom, prijavu mogu predati osobno na porti Osnovne škole Hrvatski Leskovac, Pilinka 2, Hrvatski Leskovac, radnim danom od 9,00 do 11,00 sati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i sve dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu i urednu prijavu objaviti će se podatak o vremenu i mjestu održavanja razgovora/vrednovanja (intervjua) te vremenu trajanja razgovora (intervjua) na mrežnoj stranici Osnovne škole Hrvatski Leskovac, na kojoj se nalazi i podatak o pravnim i drugim izvorima za pripremu za vrednovanje (kroz razgovor s kandidatima), sve sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Hrvatski Leskovac, koji je dostupan na mrežnim stranicama Osnovne škole Hrvatski Leskovac na adresi: http://os-hrvatskileskovac.hr/wp/dokumenti-3/.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju te pravodobnu i urednu prijavu bit će pozvani osobno na intervju putem kontakt podataka koje su naveli u prijavi.

Prijave će se razmatrati sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019 i 75/20), čl. 18. i 19..

Primarno se pozivaju kandidati iz kategorije a). Ukoliko nijedan kandidat iz kategorije a) ne podnese prijavu odnosno ne pristupi razgovoru, pozivaju se kandidati iz kategorije b). Ukoliko nijedan kandidati iz kategorije b) ne podnese prijavu odnosno ne pristupi razgovoru pozvat će se kandidati iz kategorije c).

Kandidat je obvezan odazvati se pozivu na razgovor, u protivnom se smatra da je odustao od prijave na natječaj. Poslodavac nije dužan ponuditi alternativni termin kandidatu koji nije u mogućnosti odazvati se na razgovor u danom terminu.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

Osnovna škola Hrvatski Leskovac zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog kandidata po natječaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Hrvatski Leskovac.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: Osnovna škola Hrvatski Leskovac.

Instrucciones para solicitar:

Email: uredos-hrvatski-leskovac.skole.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 10 de Julio de 2024, y con identificador de la vacante:2531190.

Ver las 94 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: