Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Economistas > 14. Viši/a Planer/ka – U Službi Računovodstva I Financija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

14. VIŠI/A PLANER/KA – U SLUŽBI RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

Ofertas en Croacia de Economistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Economists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti:

•završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomije.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

•životopis,

•preslike: diplome.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog radnika, uz uvjet probnog rada u trajanju od 30 dana.

Prijave na natječaj dostavljaju se pisanim putem na adresu:

Klinički bolnički centar Zagreb,

Zagreb, Kišpatićeva 12

„za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)“

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave na internetskoj stranici i oglasnoj ploči KBC-a Zagreb i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući određene poslove u struci, sukladno srodnoj ili istovrsnoj nižoj završenoj stručnoj spremi.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu s pripadajućom dokumentacijom.

Pozivi na razgovore objavit će se na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci Ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

Obavijesti o rezultatima natječaja objavit će se na internetskoj stranici KBC-a Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/ te na oglasnoj ploči KBC- a Zagreb u sjedištu Ustanove.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu KBC-u Zagreb da kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, koristi i dalje obrađuje dostavljene osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb (pisarnica)

Zamolba: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2449652.

Ver las 47 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: