Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones > Viši Informatičar/ka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VIŠI INFORMATIČAR/KA. Croacia

Demanda en Croacia de Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones › Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario › Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Information and communications technicians › Information and communications technology operations and user support technicians › Information and communications technology user support technicians.

Descripción de la oferta de trabajo:

DARUVARSKE TOPLICE

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

DARUVAR, Julijev park 1

Klasa: 112-02/24-10

Urbroj: 510-06-23-512-24-35/4-10

Daruvar, 30. siječnja 2024. godine

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), članka 39. i 40. Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, Daruvar, po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva i BBŽ osnivača ustanove, ravnatelj DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor kandidata (m/ž) i prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radna mjesta:

Prvostupnik/ca fizioterapije – 1 izvršitelj

Uvjet: Preddiplomski studij fizioterapije

  

Sobar/ica-higijeničar/ka– 1 izvršitelj

Uvjet: Osnovnoškolsko obrazovanje

  

Energetičar/ka – 1 izvršitelj

Uvjet: Srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja

  

Viši informatičar/ka – 1 izvršitelj

Uvjet: Preddiplomski studij informatike

  

za izbor kandidata (m/ž) i prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radna mjesta:

Konobar/ica – 1 izvršitelj na razdoblje do 12 mjeseci

Uvjet: Srednjoškolsko obrazovanje - smjer konobar ili drugi smjer, 1 god iskustva u struci

  

Prvostupnik/ca fizioterapije – 1 izvršitelj do povratka na rad privremeno odsutnog postojećeg radnika

Uvjet: Preddiplomski studij fizioterapije

  

Sobar/ica-higijeničar/ka– 2 izvršitelja do povratka na rad privremeno odsutnih postojećih radnika

Uvjet: Osnovnoškolsko obrazovanje

  

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu za natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće:

- životopis

- dokaz o državljanstvu- domovnica

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe/diplome)

- odobrenje za samostalan rad (licenca)- za radno mjesto prvostupnik fizioterapije

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Potpunom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu DARUVARSKE TOPLICE Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dostaviti dokumentaciju propisanu posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102 stavka 1.-3.  i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz članka 103 stavka 1. citiranog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi citiranog Zakona objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na javni natječaj dužne su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju pridržavaju prava poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga.

Obavijest o izabranim kandidatima biti će javno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – www.daruvarske-toplice.hr. Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja neće biti pisano obavješteni.

Zamolbe za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

  

DARUVARSKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Julijev park 1

43500 Daruvar

Sa naznakom „Za natječaj“  i nazivom radnog mjesta

  

Natječaj je objavljen na web stranici DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.                                                                                      

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DARUVARSKE TOPLICE SPECIJALNA BOLNICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Daruvar, Julijev park 1

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2447040.

Ver las 40 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones › Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario › Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: