Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Guardianes de prisión > Verksbetjent

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos de Guardianes de prisión en Sogn og Fjordane (Noruega)

Verksbetjent

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Guardianes de prisión.

Service and sales workers : Protective services workers : Protective services workers : Prison guards

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 166646

Kriminalomsorgen Vik fengsel

Ledig 100% stilling som verksbetjent ved fengselets arbeidsdrift.

Alle innsatte skal få tilbud om dagleg aktivitet når dei sit i fengsel. Sysselsetjinga vurderast som viktig i forhold til å motverke skadeverknader av fengselsopphald og vidare vera med på å redusera risikoen for framtidig kriminalitet. Arbeidsdrifta skal gi behovstilpassa tilbod gjennom ulike aktivitetar og arbeidsoppgåver innanfor drift- vedlikehald og produksjonsarbeid. Målet er å gi dei innsatte kvalifikasjonar for arbeidslivet etter endt soning.

Vik fengsel har plass til 39 innsatte fordelt på 28 plassar med høgare sikkerheit og 11 plassar med lågare sikkerheit.

Arbeidsdrifta inneheld kjøkken, butikk, vaskeri, vedlikehald, grafisk verkstad, mekanisk verkstad og trevareproduksjon. I tillegg tek vi på oss ulike oppdrag ved behov, så aktiviteten og produksjonen er i stadig endring.

Vi jobbar for at innsatte skal ta del i ein større produksjonskjede, frå ide til sal av ferdige produkt.

Som verksbetjent vil dine hovudoppgåver vera:

Å vera fagleg ansvarleg for arbeid og opplæring av innsette, slik at dei skal kunne ta vare på og utvikla sine ferdigheiter under soning

Vera fagleg rettleiar for evt. lærlingar

Opparbeida eit godt samarbeide med aktuelle samarbeidspartnarar i og utanfor fengselet

Å vera lojal mot arbeidsdrifta sine satsingsområder og ansvar

Ansvarsområder:

Utføre daglige gjeremål i verkstad /på arbeidsplass

Føra tilsyn, motivera, rettleia og instruera innsette i arbeid og opplæring

Vurdera innsettes nivå og mogelegheit til meistring

Delta i arbeidsprosessen

Produktutvikling/Produktkontroll

Delta på møter

Ivareta tryggleik, ro og orden

Ha oversikt over gjeldande rutiner og oppdateringa av desse, og sjå til at interne instruksar og rutinar på avdelingane vert fylgt opp og praktisert likt

Utarbeida ein oversikt over arbeidsplassens materiell og utstyr

Ha ansvar for planleggingsarbeid/rutinar og utarbeida timeplan for innsette og føra avdelingsoversikta

Delta i planlegging og gjennomføring av HMS-tiltak

Opplæring og sysselsetjing av innsette - betjening av maskiner og utstyr

Ivareta sikkerhetsrutinar etter gjeldande lover og forskrifter - sjå til at gjeldende lover og reglar vert fylgt

?

?

Kvalifikasjonskrav:

?

Vik fengsel søkjer etter verksbetjent som vil få hovudansvaret for mat og butikkdrift til dei innsette. Vi krev fagbrev i begge eller eit av fylgjande yrke:

?

Restaurant og matfag

Salg, service og sikkerhet

Stillinga kan også søkjast av andre med anna relevant utdannelse og praksis

Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeide med rettleiing av mennesker.

?

Personlige eigenskapar:

Gode evner til både samarbeid og sjølvstendig arbeide

Må lika aktivitet, og vera ryddig og strukturert i oppgåvene

Du må ha evne til å rettleia og læra opp mennesker som er i ein vanskeleg situasjon

Stillingsinnehavar er eit viktig "ansikt innad og utad", og det vert sett store krav til profesjonalitet

Bidragsytar til eit positivt arbeidsmiljø

Vi leitar etter ein person som likar utfordringar og har evner til å handtera endringar og fleire oppgåver samtidig. Personleg eignaheit vil tilleggjast betydeleg vekt både under intervju/-er og ved referanseinnhenting.

Vilkår:

Stillinga vert lønna i stillingskode 0275 Verksbetjent LR 39 alt. 7 , ltr. 37-48 (kr. 360 500 - 421 800) i statens lønnsregulativ. Lønnsplassering vil fastsetjast etter kvalifikasjonar, kompetanse og erfaring. Det vert trekt 2 % medlemsinnskot til Statens pensjonskasse.

For stillinga gjeld 6 månadars prøvetid. Uniformsplikt.

Stillingsinnehavar forpliktar seg til å gjennomføra fengselsfagleg verksbetjentutdanning.

Det må ikkje vera noko å utsetja på vandelen til tilsette i kriminalomsorgen. Ved tilsetjing må uttømmande politiattest framleggjast.

Generelt:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad gjenspegla mangfoldet i samfunnet og utnytta potensialet i befolkningas samla kompetanse. Vi oppmodar alle kvalifiserte personar til å søkja jobb hjå oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

I henhold til offentlighetslova § 25, kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjord sjølv om søkjaren har oppmoda til ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom ynskjet om reservasjon ikkje vert teken til fylgje, vil søkjeren bli varsla om det.

Det er ynskjeleg med tiltredelse 01.05.19.

Søknad med CV vert å senda til Vik fengsel via jobbnorge.no

Kriminalomsorgen Vik fengsel

Dokumentsenteret

Postboks 694

4305 Sandnes

Søknadsfrist 22/3-19

?

Opplysningar om stillinga: Fengselsleiar på tlf: 48891476, Rådgivar på tlf: 46934640

Arbeidsoppgaver

  •  

Om stillingen

Alle innsatte skal få tilbud om dagleg aktivitet når dei sit i fengsel. Sysselsetjinga vurderast som viktig i forhold til å motverke skadeverknader av fengselsopphald og vidare vera med på å redusera risikoen for framtidig kriminalitet. Arbeidsdrifta skal gi behovstilpassa tilbod gjennom ulike aktivitetar og arbeidsoppgåver innanfor drift- vedlikehald og produksjonsarbeid. Målet er å gi dei innsatte kvalifikasjonar for arbeidslivet etter endt soning.

Vik fengsel har plass til 39 innsatte fordelt på 28 plassar med høgare sikkerheit og 11 plassar med lågare sikkerheit.

Arbeidsdrifta inneheld kjøkken, butikk, vaskeri, vedlikehald, grafisk verkstad, mekanisk verkstad og trevareproduksjon. I tillegg tek vi på oss ulike oppdrag ved behov, så aktiviteten og produksjonen er i stadig endring.

Vi jobbar for at innsatte skal ta del i ein større produksjonskjede, frå ide til sal av ferdige produkt.

 

Utdanning og erfaring

Vik fengsel søkjer etter verksbetjent som vil få hovudansvaret for mat og butikkdrift til dei innsette. Vi krev fagbrev i begge eller eit av fylgjande yrke:

?

Restaurant og matfag

Salg, service og sikkerhet

Stillinga kan også søkjast av andre med anna relevant utdannelse og praksis

Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeide med rettleiing av mennesker.

Personlige egenskaper

 

Gode evner til både samarbeid og sjølvstendig arbeide

Må lika aktivitet, og vera ryddig og strukturert i oppgåvene

Du må ha evne til å rettleia og læra opp mennesker som er i ein vanskeleg situasjon

Stillingsinnehavar er eit viktig "ansikt innad og utad", og det vert sett store krav til profesjonalitet

Bidragsytar til eit positivt arbeidsmiljø

Vi leitar etter ein person som likar utfordringar og har evner til å handtera endringar og fleire oppgåver samtidig. Personleg eignaheit vil tilleggjast betydeleg vekt både under intervju/-er og ved referanseinnhenting.

Vi tilbyr

Stillinga vert lønna i stillingskode 0275 Verksbetjent LR 39 alt. 7 , ltr. 37-48 (kr. 360 500 - 421 800) i statens lønnsregulativ. Lønnsplassering vil fastsetjast etter kvalifikasjonar, kompetanse og erfaring. Det vert trekt 2 % medlemsinnskot til Statens pensjonskasse.

For stillinga gjeld 6 månadars prøvetid. Uniformsplikt.

Stillingsinnehavar forpliktar seg til å gjennomføra fengselsfagleg verksbetjentutdanning.

Det må ikkje vera noko å utsetja på vandelen til tilsette i kriminalomsorgen. Ved tilsetjing må uttømmande politiattest framleggjast.

Generell informasjon

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad gjenspegla mangfoldet i samfunnet og utnytta potensialet i befolkningas samla kompetanse. Vi oppmodar alle kvalifiserte personar til å søkja jobb hjå oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

I henhold til offentlighetslova § 25, kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjord sjølv om søkjaren har oppmoda til ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom ynskjet om reservasjon ikkje vert teken til fylgje, vil søkjeren bli varsla om det.

Det er ynskjeleg med tiltredelse 01.05.19.

Søknad med CV vert å senda til Vik fengsel via jobbnorge.no

Kriminalomsorgen Vik fengsel

Dokumentsenteret

Postboks 694

4305 Sandnes

Søknadsfrist 22/3-19

Opplysningar om stillinga: Fengselsleiar på tlf: 48891476, Rådgivar på tlf: 46934640

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 97 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: Kriminalomsorgen region vest.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:14171903000003.

Ver las 27 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Guardianes de prisión ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: