Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Informatike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Učitelj/učiteljica Informatike

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE

AUGUSTA CESARCA 18, NAŠICE

KLASA:   112-02/24-01/03

URBROJ: 2149-06-01-22-01

Našice, 22. siječnja 2024. godine

  

            Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice, ravnateljica Osnovne škole Dore Pejačević Našice, 31500 Našice raspisuje

  

NATJEČAJ za radno mjesto

  

1.UČITELJA/ICE  INFORMATIKE (M/Ž) –1 izvršitelja/ice, na neodređeno nepuno radno vrijeme u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice, na 4 sati ukupnog tjednog radnog vremena

  

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova ( „Narodne novine“, broj  82/08. i 69/17.)

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

  

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu,  kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

-  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 u daljnjem tekstu: Zakon ), te iz članka 4.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( „Narodne novine“, broj 6/19.).

  

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 )  dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  Dore Pejačević Našice, Našice te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

  

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati  su obvezni priložiti:

•životopis, vlastoručno potpisan

•dokaz o državljanstvu  (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

•dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju),

•dokaz o evidentiranom  radnom stažu  (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) (ne starije od dana objave natječaja).,

•dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja).

  

Isprave se prilažu  u  neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge, odnosno, isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  ( „Narodne novine“ broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se   poštom ili neposredno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE,  A. Cesarca 18, 31500 Našice s naznakom: „Natječaj za učitelja/icu  informatike“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( „ Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“,  broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“,  broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“, broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“, broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

  

Kandidat je obvezan odazvati se pozivu na testiranje, u protivnom se smatra da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Način, vrijeme i mjesto održavanja testiranja i lista kandidata pozvanih na testiranje bit će objavljeni na mrežnoj  stranici Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice www.os-dpejacevic-na.skole.hr u rubrici pod nazivom „Natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice  www.os-dpejacevic-na.skole.hr u rubrici pod nazivom  „Natječaji“, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 23. stavku 4. Pravilnika.

Natječaj je objavljen dana 29. siječnja 2024. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice  www.os-dpejacevic-na.skole.hr u rubrici pod nazivom  „Natječaji“ i na oglasnoj ploči Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

  

Ravnateljica:

Verica Marinović, prof.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Augusta Cesarca 18, 31500 Našice

Zamolba: Augusta Cesarca 18, 31500 Našice

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2446254.

Ver las 178 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: