Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Hrvatskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Croacia

Vacantes en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 ,86/12, 126/12 , 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Poljaka Višnjica (KLASA: 012-01/19-01/5, URBROJ: 2186-144-03-19-4 od 2. travnja 2019. godine) Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica, Donja Višnjica 156, 42250 Lepoglava raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. UČITELJ/ICA hrvatskog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme -ukupno 20 sati tjedno. Rad u jednoj smjeni u matičnoj školi Izidora Poljaka Višnjica .

Uvjeti:

Stručna sprema: sukladno članku 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 ,86/12,126/12 ,94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) .

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 ,86/12,126/12 ,94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19,64/20, 151/22, 156/23) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/2019 i 75/2020).

Radni odnos ne može se zasnovati sa osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijava na natječaj mora sadržavati osobne podatke, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje i mora biti vlastoručno potpisana.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma)
  • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da nije pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Preslike dokumenata dostavljaju se neovjerene te ih Škola ne vraća kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

Prije stupanja u radni odnos, izabrani kandidat dužan je dostaviti originale ili ovjerene preslike od strane javnog bilježnika tražene dokumentacije na temelju kojih je dokazao ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjeta natječaja dužan je pristupiti postupku procjene i vrednovanja kandidata ( testiranje i/ili razgovor).

Obavijesti o datumu i vremenu procjene i vrednovanja kandidata , kao i sadržaj i način procjene i vrednovanja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za procjenu i vrednovanje bit će objavljene na web stranici škole: http://os-ipoljaka-visnjica.skole.hr/ u rubrici „Natječaji“, najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu i vrednovanje.

Kandidat koji se ne odazove procjeni i vrednovanja, smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Izidora Poljaka Višnjica, odnosno do 17. veljače 2024. godine.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica, Donja Višnjica 156, 42250 Lepoglava, s naznakom „Za natječaj-učitelj/ica hrvatskog jezika“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Osnovne škole Izidora Poljaka Višnjica http://os-ipoljaka-visnjica.skole.hr/ u rubrici „Natječaji“ u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Škola tijekom predmetnog natječaja u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja te ih za neprimljene kandidate zadržava u daljnjem roku od pet godina u skladu s rokovima zadržavanja dokumentarnog gradiva škole i potrebnim za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, izmjene i brisanje, podnošenje prigovora ili ograničenje obrade, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole putem kontakata javno objavljenih u Politici privatnosti na mrežnim stranicama škole:

http://os-ipoljaka-visnjica.skole.hr/politika_privatnosti .

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA POLJAKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: DONJA VIŠNJICA  156, 42250 LEPOGLAVA

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2453756.

Ver las 163 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: