Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ MATEMATIKE. Croacia

Oferta de trabajo en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Secondary education teachers › Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem odredbi Zakona o radu ("Narodne novine", broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Osnovna škola Jurja Dobrile – Scuola elementare „Juraj Dobrila“, Rovinj - Rovigno raspisuje

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNOM MJESTU

UČITELJ/ICA MATEMATIKE

1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno)

Opći i posebni uvjeti: Kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete određene odredbom čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 75/20).

Temeljem odredbe članka 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Temeljem odredbe članka 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poslove učitelja predmetne nastave može obavljati osoba koja je završila:

a) studij nastavničkoga smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija,

b) - studij odgovarajuće vrste na razini sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili stručni diplomski studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

- četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) sveučilišni prijediplomski ili stručni prijediplomski studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Odredbama članka 3. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19, 75/20), propisano je:

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se studijski programi i/ili smjerovi, vrsta te akademski ili stručni naziv koji se stječe završetkom studijskoga programa, a koji moraju imati učitelji i stručni suradnici u Školi u skladu s programima koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

(2) Odgovarajućom vrstom obrazovanja, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se studijski program odgovarajuće vrste te smjera bez obzira na to je li završen jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili smjer.

(3) Dokazi o odgovarajućoj vrsti obrazovanja iz stavka 2. ovoga članka su: potvrda, svjedodžba, diploma o završenom studiju ili diploma o završenom studiju uz dopunsku ispravu o studiju.

(4) Osobe koje su završile drugi studijski program s najmanje 55 ECTS iz čl. 15. točke b), čl. 16. točke b), čl. 18. točke b), čl. 19. točke b) i čl. 22. točke b), odgovarajuću vrstu obrazovanja, uz isprave iz stavka 3. ovoga članka, dokazuju potvrdom o ispunjenosti propisanih uvjeta koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera.

(5) Potvrda iz stavka 4. ovoga članka izdaje se na zahtjev osobe koja je završila drugi studijski program s najmanje 55 ECTS bodova, uz koji je ista dužna priložiti mišljenje visokog učilišta na kojem je završen studij o utvrđenom broju bodova s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili dodiplomskog sveučilišnog studija.

(6) Osobe koje su završile studijski program odgovarajućeg nastavničkog smjera, a kojima su izdane diplome iz kojih nije razvidno da su magistri edukacije, mogu se zaposliti sukladno odredbama članka 105. stavka 6. točke a) Zakona, odnosno sukladno odredbama točke a) članaka od 5. do 25. ovoga pravilnika.

Odredbama članka 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19, 75/20), propisana je vrsta obrazovanja koju mora imati učitelj matematike.

Opis poslova

Učitelji u školi izvode nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima, vode razredništvo, obavljaju ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti i poslove iz Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana i programa, Školskog kurikuluma i drugih zakona te posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole.

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela niti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17), na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Svi izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Osim adrese, u prijavi je potrebno navesti i adresu elektroničke pošte na koju će kandidatu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja, području provjere te rezultatima natječaja.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti (u preslici):

• životopis,

• dokaz o stručnoj spremi (diplomu odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i stupnju obrazovanja)

• dokaz o državljanstvu,

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) - dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom.

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj, a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, to pravo ostvaruje samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne Novine“, br. 84/21) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na poveznici:

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR

Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Osnovna škola Jurja Dobrile, dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektronskim putem u zakonskom roku.

Natječajna dokumentacija može se podići u tajništvu škole u roku od mjesec dana nakon završetka natječajnog postupka.

Izabrani kandidat dostavit će školi, prije potpisivanja ugovora o radu, sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici istih. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovara se probni rok.

Rok za podnošenje prijava je od 6. veljače 2024. g. do 14. veljače 2024. godine.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom na adresu:

OŠ Jurja Dobrile – SE „Juraj Dobrila“

Stanka Pauletića 8

52210 Rovinj - Rovigno

s naznakom „ ZA NATJEČAJ„

Ravnatelj

____________________

Marin Mihovilović, prof.

U Rovinju 6. veljače 2024. g.

KLASA: 112-04/24-01/01

URBROJ: 2171-01-16-01-24-01

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: OŠ Jurja Dobrile, Stanka Pauletića 8, 52210 Rovinj

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2451498.

Ver las 79 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: