Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Educadores para necesidades especiales > Učitelj/ica Koja Obavlja Poslove Učitelja/ice Edukacijski Rehabilitator U Programu Produženog Stručnog Postupka U Odgojno – Obrazovnoj Skupini

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA KOJA OBAVLJA POSLOVE UČITELJA/ICE EDUKACIJSKI REHABILITATOR U PROGRAMU PRODUŽENOG STRUČNOG POSTUPKA U ODGOJNO – OBRAZOVNOJ SKUPINI

Ofertas de trabajo de Educadores para necesidades especiales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Educadores para necesidades especiales.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Other teaching professionals › Special needs teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ljudevita Gaja, Zaprešić ravnatelj Osnovne škole Ljudevita Gaja objavljuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

1. UČITELJ/ICA koja obavlja poslove učitelja/ice edukacijski rehabilitator u programu produženog stručnog postupka u odgojno – obrazovnoj skupini - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju 3 mjeseca.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

Uvjeti sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019 i 75/2020).

U prijavi na natječaj navodi se telefon, adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

•životopis,

•diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

•dokaz o državljanstvu,

•uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od objave natječaja,

•elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od objave natječaja.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Ljudevita Gaja, Ljudevita Gaja 2, 10290 Zaprešić s naznakom „za natječaj učitelj/ica edukacijski rehabilitator u programu produženog stručnog postupka u odgojno – obrazovnoj skupini“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Zaprešić, Ljudevita Gaja 2

Zamolba: Zaprešić, Ljudevita Gaja 2

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2495930.

Ver las 55 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Educadores para necesidades especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: