Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj/ica Geografije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE. Croacia

Oferta de trabajo de Profesores de enseñanza secundaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Secondary education teachers › Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

OSNOVNA ŠKOLA

KAŠTANJER PULA

KLASA: 112-02/24-03/4

URBROJ:2163-7-10-01/01-24-1

Pula, 02. 05. 2024. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. , 68/18., 98/19, 64/20,151/22, 156/23), Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Kaštanjer Pula objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1. Učitelj geografije (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. , 68/18., 98/19, 64/20, 151/22., 156/23).

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju imati i odgovarajuću vrstu obrazovanja utvrđenu Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („N.N.“ br. 6/19., 75/20).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

  1. životopis
  2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka ne starijim od 30 dana
  4. dokaz o državljanstvu
  5. ostalu dokumentaciju kojom dokazuju prava na koja se pozivaju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, a prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16., 57/22. )

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17., 98/19.,84/21, 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("N.N." 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17., 98/19.,84/21, 156/23) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene iz stavka 1. članka 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavaka 1. - do 3. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("N.N." 84/21) dužan je da dostavi i dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica:

http://os-kastanjer-pu.skole.hr/oglasna_plo_a/pravilnici.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata na temelju razgovora ( intervjua).

Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje obavit će sukladno članku 12. st.1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica: http://os-kastanjer-pu.skole.hr/oglasna_plo_a/pravilnici.

Ukoliko se kandidati ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju Osnovnoj školi Kaštanjer Pula privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama, za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj će se objaviti s danom 02.05.2024. godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a krajnji rok za podnošenje prijava je 10.05.2024. godine.

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Kaštanjer Pula, Rimske centurijacije 29, 52100 Pula s naznakom „za natječaj učitelj/ica geografije “.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole, iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

RAVNATELJICA ŠKOLE:

Nada Crnković, mag.paed.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER PULA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Rimske centurijacije 29, 52100 Pula

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 04 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2498636.

Ver las 82 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: