Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Médicos generales > Točka 1. Doktor/ica Medicine Specijalist I Doktor Dentalne Medicine Specijalist 2/ Doktor/ica Medicine Specijalist I Doktor/ica Dentalne Medicine

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato en Croacia de Médicos generales

Točka 1. Doktor/ica Medicine Specijalist I Doktor Dentalne Medicine Specijalist 2/ Doktor/ica Medicine Specijalist I Doktor/ica Dentalne Medicine

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Generalist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata za radna mjesta:

SLUŽBA ZA ŠKOLSKU I ADOLESCENTNU MEDICINU

Točka 1. Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist 2/ Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist – specijalist savjetnik 2 (Doktor medicine specijalist – voditelj tima)

- 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

-Visoka stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, specijalist školske medicine/školske i adolescentne medicine,

-odobrenje za samostalan rad

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz probni rad u Službi za školsku i adolescentnu medicinu.

Prijavi treba priložiti:

1. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te obavezno naznačiti točku odnosno broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

2. životopis (preporuka je CV Europass)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice); kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske uz identifikacijsku ispravu dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)

4. preslika svjedodžbe ili diplome ovisno o traženoj stručnoj spremi (kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela/komore ili agencije Republike Hrvatske)

5. elektronički zapis o radno pravnom statusu – e-radna knjižica (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjeren preslika radne knjižice (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu); kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ispunjava tražene uvjete radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi

6. preslika uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu

7. Odobrenje za samostalan rad

Dodatne napomene:

• Glede ispunjavanja uvjeta doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, primalja, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i arhitekata, kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za djelomičan pristup reguliranoj profesiji u Republici Hrvatskoj te priznavanje pripravničkog staža obavljenog izvan svoje matične države, odnosno u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji primjenjuju se odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20, 123/23.).

• Opisi radnih mjesta za navedena radna mjesta su dostupni na mrežnoj stranici Zavoda:https://stampar.hr/sites/default/files/2023-07/2023%20Pravilnik%20o%20sistematizaciji%20radnih%20mjesta_0.pdf

• Neće se smatrati kandidatom osoba koja se prijavila na natječaj a koja ne ispunjava uvjete sukladno članku 12. Zakona o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/2022, 64/2023).

• Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je do popunjavanja slobodnog radnog mjesta, a najdulje do 30 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu:

Nastavni zavod za javno zdravstvo DR. Andrija Štampar,

10000 ZAGREB, Mirogojska cesta 16,

PISARNICA, PRIZEMLJE s naznakom

„NATJEČAJ KLASA: 112-01/24-04/2

za radno mjesto: (ovdje navedite točku tj. broj i naziv radnog mjesta)“

Slanje prijave je moguće poštom ili osobno u Pisarnicu, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 9.00 do 15.00 sati. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Ako se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Poslodavac će prije sklapanja ugovora o radu izvršiti provjeru ispunjavanja uvjeta iz članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

• Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona –poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

• Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

• Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

• Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01 i 103/03, 148/13, 98/19), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

• NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenja natječaja. Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane uz tijek natječaja te rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda www.stampar.hr i oglasnoj ploči Zavoda te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti objavit će se najmanje pet dana prije provjere na web stranici i na oglasnoj ploči Zavoda. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete uputit će se na psihološko testiranje i postupak provjere znanja, sposobnosti i vještina. Postupak provjere znanja, sposobnosti i vještina za radna mjesta provodi se pisanom provjerom informatičke pismenosti i stručnim razgovorom (intervju). Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

• Podaci o plaći radnog mjesta nalaze se na web stranicama „Narodnih novina“ www.nn.hr te su regulirani Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, br. 22/2024), Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 29/2024), Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 3/23, 68/23, 35/24).

• Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu NASTAVNOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

• Nakon objave rezultata izbora, prijavljeni kandidati mogu podići preslike svoje natječajne dokumentacije u roku od 6 mjeseci uz prethodnu najavu.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: MIROGOJSKA CESTA 16, ZAGREB

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2498546.

Ver las 110 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: