Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Psicólogos > Stručni Suradnik Psiholog/stručna Suradnica Psihologinja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG/STRUČNA SURADNICA PSIHOLOGINJA

Búsqueda de Psicólogos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Psicólogos.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Psychologists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: praćenje rada učenika, obrada podataka, pomoć pri psihološkoj podršci učenicima i slično

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/98,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19, 64/2, 151/22, 156/23), članka 13. Pravilnika o radu Prometne škole (KLASA: 003-01/23-01/08; URBROJ: 2170-56/23-01-50) te članaka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prometnoj školi (KLASA: 003-06/19-08-01; URBROJ: 2170-56-19-08-08 od 30. siječnja 2019. godine), po dobivenoj Obavijesti Upravnog odjela za odgoji i obrazovanje Primorsko-goranske županije, objavljuje dana 31. siječnja 2024. godine

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

1. Stručni suradnik – PSIHOLOG (m/ž) – 1 izvršitelj, na nepuno, neodređeno radno

vrijeme – 20 sati tjedno, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

UVJETI:

-sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/98,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19, 64/2, 151/22, 156/23) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/1996, 80/1999).

MJESTO RADA: Jože Vlahovića 10, 51 000 Rijeka

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj je potrebno dostaviti:

- životopis

- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (diploma/svjedodžba/potvrda o završenom studiju)

- dokaz o državljanstvu

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO – ne starije od dana objave natječaja

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od dana objave natječaja

- ukoliko kandidat ima stečene pedagoške kompetencije – dokaz o istome.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije konačnog izbora kandidata potrebno je poslodavcu dostaviti originale ili ovjerene preslike na uvid.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i isprave navedene u natječaju.

Kandidati/nje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/nje koji/e se pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. st. 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (N.N. 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/nje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/nja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz svoju prijavu dužan je priložiti i dokaze na koje se poziva, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ((N.N. broj 121/17, 98/19 i 84/21), koji su navedeni na internetskoj stranici (poveznici) Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-izapo%C5%A1ljavanjuosoba-s-invaliditetom

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (N.N. 84/21), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st.1. ovoga Zakona), koji su navedeni na internetskoj stranici (poveznici) Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (N.N. 82/15, 70/19, 47/20, 123/23) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama

koje dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu odnosno testiranje sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prometnoj školi koji je dostupan na mrežnim stranicama škole https://prometna-skola-rijeka.hr /, u mapi „O ŠKOLI“, podmapi „NATJEČAJI“.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Područja provjere te izvori za pripremu kandidata bit će naznačeni u pozivu za testiranje koji

će biti objavljen na mrežnim stranicama Škole https://prometna-skola-rijeka.hr /, u mapi „O ŠKOLI“, podmapi „NATJEČAJI“.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje procjene, odnosno testiranja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete

natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Prometnoj školi.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama sukladno Općoj odredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima.

Način dostave prijave: Pisanu prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole:

Prometna škola, Jože Vlahovića 10, 51 000 Rijeka, sa naznakom „ZA NATJEČAJ –stručni suradnik psiholog“.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu, kontakt podatke: broj telefona, adresu elektronske pošte) i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.

Rok za dostavu dokumentacije je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i

oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese potpunu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem web stranice škole https://prometna-skola-rijeka.hr/, u mapi „O ŠKOLI“, podmapi „NATJEČAJI“ u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: PROMETNA ŠKOLA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: JOŽE VLAHOVIĆA 10, 51000 RIJEKA

Zamolba: JOŽE VLAHOVIĆA 10, 51000 RIJEKA "Za Natječaj"

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2448327.

Ver las 48 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: