Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/ICA. Croacia

Oferta de empleo de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Cleaners and helpers › Domestic, hotel and office cleaners and helpers › Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments.

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti : Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u dječjem vrtiću mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07,94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće.

Za spremačicu može biti izabrana osoba:

 • koja ima završenu osnovnu školu
 • koja ima zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova
 • za koju ne postoje zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi -preslika
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu ( ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 • dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice i domovnice)

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 3. uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta ( ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja), te
 4. pisanu izjavu kandidata (vlastoručno potpisanu) kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da za njegov prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po dostavljenoj Odluci o izboru.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Proljeće kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati/kinje koji se mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a nakon izbora kandidata predočit će se izvornik. Natječajna dokumentacija se neće vraćati.

S kandidatima prijavljenima na natječaj čije su prijave pravodobne, potpune i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, obavit će se intervju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Potpunom prijavom smatra se uredna i pravovremena prijava koja je vlastoručno potpisana. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2494807.

Ver las 407 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: