Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Spremač/ica

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Cleaners and helpers › Domestic, hotel and office cleaners and helpers › Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.), članka 5. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 40/14.), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica i članaka 5., 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, ravnateljica Osnovne škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. SPREMAČ/SPREMAČICA – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme/20 sati ukupnog tjednog zaduženja (zamjena za bolovanje radnika, najduže do 30. lipnja 2024. godine).

Mjesto rada: matična škola u Orahovici.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Prema članku 6. stavka 11. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica – uvjet je završena osnovna škola.

Osim općih uvjeta u skladu s općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema Pravilniku o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica i nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu (zamolbu) na natječaj kandidati moraju priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • dokaz o završenoj osnovnoj školi (svjedodžba ili potvrda)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.), odnosno da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.), ne starije od dana objave natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest (poziv) o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidata.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat je dužan sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj: 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.).

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08. i 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine, broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. i 39/18. i 32/20. ), dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i u prijavi na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi priložiti sve potrebne dokaze (članak 103. st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju (članka 49. st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)..

Vrednovanje kandidata:

Sukladno članku 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje (testiranje).

Područja provjere kandidata, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja ili vrijeme i mjesto razgovora (intervjua) kao i druge obavijesti vezane uz natječaj bit će objavljene na web stranici Škole http://www.os-ibmazuranic-orahovica.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „Natječaji“. Rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja je najmanje pet (5) dana prije određenog testiranja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica da se njegovi osobni podaci koriste, prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provedbe i realizacije natječajnog postupka za zapošljavanje sukladno propisima koji reguliraju zaštitu podataka.

Natječaj je objavljen dana 8. veljače 2024. godine na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, Trg Tina Ujevića 1, 33 515 Orahovica s naznakom „Za natječaj – spremač/spremačica na određeno nepuno radno vrijeme“.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice Škole www.os-ibmazuranic-orahovica.skole.hr o rezultatima natječaja najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi kandidati biti će obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ ORAHOVICA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Trg Tina Ujevića 1, 33515 Orahovica

Zamolba: Trg Tina Ujevića 1, 33515 Orahovica

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2453064.

Ver las 301 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: