Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Médicos generales > Specijalizacija Iz Ortopedije I Traumatologije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPECIJALIZACIJA IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE. Croacia

Contratación en Croacia de Médicos generales

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Generalist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije - pročišćeni tekst, br. 01-8150/1-22, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24), Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), Plana specijalizacija i uži specijalizacija za 2023. godine odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 14. rujna 2023. godine KLASA: 131-01/23-01/79, URBROJ: 534-07-2-2/7-23-04 i Plana specijalizacija i uži specijalizacija za 2023. godine odobrenog od Ministarstva zdravstva dana 14. studenog 2023. godine KLASA: 131-01/23-01/79, URBROJ: 534-07-2-2/7-23-07, ravnatelj Opće bolnice Šibensko-kninske županije dana 29. travnja 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacije

- jedna (1) specijalizacija iz ortopedije i traumatologije

Opći uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine, VSS
 • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu za natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja:

 1. Potpisanu prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adresu stanovanja, elektronsku adresu i broj telefona/mobitela
 2. Životopis
 3. Presliku domovnice
 4. Preslika diplome fakulteta
 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 6. Presliku odobrenja za samostalan rad
 7. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena studija na dvije decimale
 8. Prijepis položenih ispita
 9. Potvrdu fakulteta o duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet) i pisani dokaz o eventualnim razlozima produžetka studija
 10. Potvrda o nagradama za vrijeme studija (dekanova ili rektorova)
 11. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao
 12. Popis objavljenih radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), je li rad objavljen „in extenso“, odnosno radi li se o ostalim radovima i sažecima te je li pristupnik prvi autor ili koautor rada
 13. Popis objavljenih radova u kojem radovi trebaju biti grupirani prema kategorijama Pravilnika i preslike radova (za radove objavljene u cc, sic, ssci priložiti potvrdnicu Medicinskog fakulteta o indeksiranosti)
 14. Potvrdu poslodavca o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s podatkom o trajanju rada i mjestu rada
 15. Potvrdu/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ne stariju od objave natječaja
 16. Presliku vjenčanog lista ukoliko je došlo do promjene prezimena
 17. Potvrdu o rezultatima psihološkog testiranja ne starije od 30 dana od dana objave
 18. Potvrdu o rezultatima manualnih spretnosti (točka 4.) ne starije od 30 dana od dana objave
 19. Presliku osobne iskaznice

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

Bodovanje i razgovor obaviti će se samo sa onim pristupnicima koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“ na adresu Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju iz ________„.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), čl. 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br.33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03, 148/13 i 98/19) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), a koji se mogu naći i na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13,152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu za natječaj, osim

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21) dužni su se pozvati na pravo prednosti te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze iz čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21) a koji se mogu naći na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImagesv/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

O terminima razgovora pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektorničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice Šibensko-kninske županije www.bolnica-sibenik.hr u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme i ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da OB Šibensko-kninske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati,

koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

KLASA: 100-01/24-01/27

URBROJ: 2182-1-50-07-01-24-1

Šibenik, 29. travnja 2024. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: S. Radića 83, Šibenik

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2499414.

Ver las 110 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: