Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Sociólogos, antropólogos > Savjetnik/ca Pravobranitelja/ice Za Ravnopravnost Spolova

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos en Croacia de Sociólogos, antropólogos

Savjetnik/ca Pravobranitelja/ice Za Ravnopravnost Spolova

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Sociólogos, antropólogos y afines.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Sociologists, anthropologists and related professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u državnu službu u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. („Narodne novine“, broj 22/2020) te članka 49.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i prethodnih suglasnosti Ministarstva uprave KLASA:112-02/20-01/320, URBROJ: 515-03-01-02/6-20-5 od 22. srpnja 2020. i Ministarstva financija KLASA: 100-01/20-01/16, URBROJ: 513-05-01-20-2 od 3. kolovoza 2020., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

URED PRAVOBRANITELJA/ICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE

– 1 (jedan) savjetnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za programe i fondove Europske unije (EU) i srodne međunarodne oblike financiranja i suradnje

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: područje društvenih znanosti, područje humanističkih znanosti,

– najmanje četiri godine radnog iskustva od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,

– poznavanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu,

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome) – osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj,

– dokaz o radnom stažu i iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadržavaju podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica), odnosno radna knjižica ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi staž te potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr. iz čega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslika svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu,

– dokaz o znanju engleskog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 10000 Zagreb, Preobraženska 4/I, Služba za opće poslove, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koja je raspisala javni natječaj, www.prs.hr .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: PREOBRAŽENSKA 4, 10000 ZAGREB

Identificador de la vacante:1889847.

Ver las 32 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Sociólogos, antropólogos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: