Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Economistas > Savjetnik 2 Za Ekonomske Poslove/savjetnica 2 Za Ekonomske Poslove

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante de Economistas en Croacia

Savjetnik 2 Za Ekonomske Poslove/savjetnica 2 Za Ekonomske Poslove

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

opis poslova: izrađivanje financijsko-planskih dokumenata, izrada i ovjeravanje naloga za prijenos financijskih sredstava

Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu  Grada Rijeke, na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11 i 4/18 – dalje u tekstu: Zakon), raspisuje

 

O G L A S

 

za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene), uz probni rad od 2 mjeseca, u Grad Rijeku – Odjel gradske uprave za kulturu, na radno mjesto SAVJETNIK 2 ZA EKONOMSKE POSLOVE (1 izvršitelj/ica)

 

Stručni uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

               Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

                Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 

Na web stranici Grada Rijeke (www.rijeka.hr) i oglasnim pločama Grada Rijeke (Titov trg 3 i Trpimirova 2) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.   Na istoj web stranici i oglasnim pločama objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

 

Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti: 

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), 
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja  rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Grad Rijeka, Direkcija za opće i kadrovske poslove – 51000 Rijeka, Trpimirova 2/IV.  Prijave se mogu dostaviti i u Pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3 ili Trpimirova 2/II.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: GRAD RIJEKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trpimirova 2/IV, Rijeka

Identificador de la vacante:1762855.

Ver las 159 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: