Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > Referent/referentica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Croacia de Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Referent/referentica

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Empleados contables y encargados del registro de materiales › Auxiliares contables y financieros › Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › Numerical and material recording clerks › Numerical clerks › Accounting and bookkeeping clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 23. Statuta Doma za odrasle osobe Bjelovar, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“; broj 29/24)  i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:100-01/24-02/211 URBROJ:524-08-01-02/5-24-2 od 22. ožujka  2024.),  ravnateljica Doma za odrasle osobe Bjelovar raspisuje

  

JAVNI  NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

  

1. referent  (SSS)– radno mjesto III. vrste, m/ž, jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

  

U v j e t i:

- završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog smjera,

- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- poznavanje rada na računalu,

- da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj:18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023.) - dokaz će po službenoj dužnosti pribaviti poslodavac kod primitka u radni odnos.

  

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

  

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17.)

  

Uz prijavu za prijem u radni odnos kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu,

- svjedodžbu ili uvjerenje o stručnoj spremi,

- presliku osobne iskaznice,

- rodni list,

- izjava o poznavanju rada na računalu,

- potvrdu o radnom iskustvu na navedenim poslovima (potvrda poslodavca ili preslika Ugovora o radu iz  kojeg je jasno vidljiv opis posla koji se traži u natječaju),

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

  

Priložena dokumentacija dostavlja se u neovjerenom presliku i na hrvatskom jeziku uz obvezu izabranog kandidata da istu dostavi u izvorniku.

  

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017., 98/2019. i 84/21.) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/844.

  

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

  

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Bjelovar, Ulica Don Frane Bulića 5a, Bjelovar 43000, s naznakom „Ne otvarati – Javni natječaj za referenta“.

  

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

  

Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

  

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  

Dom za odrasle osobe Bjelovar zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez obrazloženja.

  

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem nalazi se na web-stranici  Doma za odrasle osobe Bjelovar (https://dzoob.hr) u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta članak 19. točka 15.- računovodstveni referent.

  

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu svojih osobnih podataka sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba EU 2016/679) od 27. travnja 2016. godine i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/2018.).

  

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: DOM ZA ODRASLE OSOBE BJELOVAR.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Don Frane Bulića 5a, Bjelovar

Zamolba: Don Frane Bulića 5a, Bjelovar

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 04 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2498856.

Ver las 67 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Empleados contables y encargados del registro de materiales › Auxiliares contables y financieros › Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: