Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Representantes comerciales > Referent/referentica Za Uredsko Poslovanje

en Español in English auf Deutsch en Français ...

REFERENT/REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE. Croacia

Oferta en Croacia de Representantes comerciales

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Agentes comerciales y corredores › Representantes comerciales.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Business and administration associate professionals › Sales and purchasing agents and brokers › Commercial sales representatives.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 18. st. 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ), Općinski načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto referent za uredsko poslovanje – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravnog ili komercijalnog smjera
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I. razine. Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položeni državni ispit prve razine, uz uvjet da polože ispit u roku od godine dana od prijma u službu
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, odnosno do povratka duže vrijeme odsutnog službenika.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice na adresi Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prije donošenja rješenja o prijmu, izabrani kandidat će se pozvati da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),
 • dokaz o položenom državnom ispitu I. razine, ukoliko je kandidat isti položio
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili domovnice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN te da poznaje rad na računalu,
 • dokaze temeljem kojih kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona,
 • presliku vozačke dozvole.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE“, osobno ili poštom preporučeno.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Stubičke Toplice zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: OPĆINA STUBIČKE TOPLICE.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Ulica Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Zamolba: Ulica Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2445369.

Ver las 244 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Agentes comerciales y corredores › Representantes comerciales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: