Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Oficinistas generales > 34. Referent/ica (radno Mjesto Br. 358. Pravilnika O Unutarnjem Redu)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

34. REFERENT/ICA (RADNO MJESTO BR. 358. PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU)

Contratación de Oficinistas generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › General and keyboard clerks › General office clerks › General office clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

*P/7990785*

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo mora, prometa

i infrastrukture

KLASA: 112-01/24-01/38

URBROJ: 530-02-1-1-24-5

Zagreb, 19. travnja 2024. godine

Temeljem članka 165. stavak 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 153/23) i članka 57. Zakona o lučkim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-03/24-01/20, URBROJ: 514-08-01-02/05-24-02 od 15. travnja 2024. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do 31. listopada 2024. godine radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radna mjesta kako slijedi:

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK

Ispostava I. kategorije Korčula

34. referent (mjesto rada: Cavtat) - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31. listopada 2024. godine (radno mjesto br. 358. Pravilnika o unutarnjem redu)

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke te gimnazija,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a za pomorsku struku ili prometnu struku – vodni smjer odgovarajućim radnim iskustvom smatra se i plovidbena služba u trajanju od najmanje šest mjeseci,
 • pasivno razumijevanje engleskog jezika,
 • poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata,
 • položen državni ispit odgovarajuće razine.

Službenici zaposleni na određeno vrijeme na radnim mjestima iz ovog Oglasa mogu biti po potrebi službe premješteni na drugo radno mjesto odnosno mjesto rada koje je različito od mjesta rada utvrđenog ovom Odlukom, a sukladno odredbama članka 84. Zakona o državnim službenicima i po pribavljenom prethodnom mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

U radno iskustvo na odgovarajućim poslovima sukladno članku 53. stavku 2. Zakona o državnim službenicima uračunava se i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i vrijeme obavljanja poslova na temelju ugovora iz članka 5. istog Zakona.

.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.

Osobe koje se prijavljuju za više radnih mjesta dužne su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima te navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu na Prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture https://mmpi.gov.hr (pod rubrikom – Natječaji – Prijam u državnu službu).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu/Prijavni obrazac, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. presliku svjedodžbe o završnom radu ili svjedodžbe o položenoj državnoj maturi,
 4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći, s obzirom na to da ista ne sadrži potrebne podatke),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (presliku ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove ili presliku rješenja o rasporedu na radno mjesto ili presliku ugovora o djelu pri državnom tijelu, presliku pomorske knjižice ili dr.)
 6. presliku uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije (za radna mjesta pod rednim brojem 21.,22.,23.,24.,25. i 30.),
 7. presliku pomorske knjižice (dužni su dostaviti samo kandidati/kinje koji/e dokazuju plovidbenu službu),
 8. dokaz da je podnositelj prijave učio engleski jezik (presliku svjedodžbe škole stranih jezika ili presliku svjedodžbe srednje škole iz kojih je vidljivo da je podnositelj prijave učio engleski jezik ili dr.),
 9. presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine (ako je kandidat/kinja položio/la isti).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr neposredno ili poštom na sljedeće adrese:

 • za radna mjesto u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik: Lučka kapetanija Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Komisije za provedbu oglasa imenuje potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture. Komisije utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate/kinje s te liste poziva na razgovor (intervju).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeno na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, https://mmpi.gov.hr . Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

U razgovoru (intervjuu) s kandidatima Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve stručne uvjete navedene ovim oglasom.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta, objavit će se na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture https://mmpi.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, https://mmpi.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR

Oleg Butković

Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj

Napominjemo da je dokaze pod točkama 4. i 5. potrebno je dostaviti kumulativno.

Iz dokumenta navedenog pod točkom 4. treba biti vidljivo da je kandidat bio prijavljen na poslove za koje je potrebna stručna sprema koja je navedena u ovom oglasu u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto.

Iz dokumenta navedenog pod točkom 5. trebaju biti vidljivi poslovi za koje je potrebna predmetna stručna sprema i vrijeme obavljanja tih poslova koje ne može biti kraće od zahtijevanog u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto u ovom oglasu

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Lučka kapetanija Dubrovnik,Vukovarska 16,Dubrovnik

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2498502.

Ver las 311 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: