Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > recepcionista > Recepcionar Ulaznih Recepcija I (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RECEPCIONAR ULAZNIH RECEPCIJA I (M/Ž). Croacia

Contrato de recepcionista en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Empleados en trato directo con el público › Empleados de servicios de información al cliente › Recepcionistas (general) › recepcionista.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › Customer services clerks › Client information workers › Receptionists (general).

Descripción de la oferta de trabajo:

Recepcionar ulaznih recepcija I – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

  • SSS - IV/1 stupanj stručne spreme turističko-hotelijerskog ili društvenog smjera,

  • najmanje tri godina radnog iskustva u struci

  • poznavanje dva svjetska jezika,

  • poznavanje rada na računalu.

Uz Prijavni obrazac (vlastoručno potpisan), na oglas za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)

– presliku diplome/potvrde o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto VSS)

- za radna mjesta za koje je uvjet poznavanje jednog ili dva strana jezika dokaz o poznavanju stranog jezika (npr. preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz koje je vidljivo da je položen jedan ili dva strana jezika ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)

– presliku osobne iskaznice

– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)

– presliku brodarske knjižice (za radno mjesto pomoćnik zapovjednika-mornar)

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

NAPOMENE:

- sastavni dio prijave na oglas je Prijavni obrazac koji je kandidatima dostupan na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

- kandidati koji podnose prijavu na predmetni oglas dužni su u Prijavnom obrascu jasno i nedvojbeno naznačiti radno mjesto za koje podnose prijavu.

- kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta dužni su naznačiti u prijavi sva radna mjesta na koja se prijavljuju

- svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2022. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u svibnju i lipnju 2022. godine odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2022.g., sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog oglasa na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

- Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa (od 4. svibnja 2022. do 12. svibnja 2022. godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa šalju se na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za ponovljeni oglas – turistička sezona 2022.“.

O tijeku i rezultatima ovog oglasa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 3 años.

Empleador: NP PLITVIČKA JEZERA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:2148046.

Ver las 315 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Empleados en trato directo con el público › Empleados de servicios de información al cliente › Recepcionistas (general) › recepcionista ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: