Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovenia > director de escuela primaria/directora de escuela primaria > Ravnatelj Osnovne šole - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE - M/Ž. Gorenjska. Eslovenia

Trabajar de director de escuela primaria/directora de escuela primaria en Gorenjska (Eslovenia)

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de educación › director de centro educativo/directora de centro educativo › director de escuela primaria/directora de escuela primaria.

Traducción de la profesión: Menedžerji › Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo in operativo › Menedžerji/menedžerke za strokovne storitve v zdravstvu, šolstvu, socialnem varstvu, financah ipd › Menedžerji/menedžerke na področju izobraževanja.

Descripción de la oferta de trabajo:

RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas  oz.

31.8.2029, polni delovni čas, 40, KANDIDAT MORA ZA IMENOVANJE NA MESTO RAVNATELJA IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU Z ZAKONOM O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (URADNI LIST RS, ŠT.

16/07 – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO, 36/08, 58/09, 64/09 – POPR., 65/09 – POPR., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – POPR., 25/17 – ZVAJ, 123/21, 172/21, 207/21 IN 105/22 – ZZNŠPP IN 141/22).

KANDIDAT MORA IMETI PEDAGOŠKE, VODSTVENE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO VODENJE ZAVODA.

DELO NA DELOVNEM MESTU RAVNATELJA SE OPRAVLJA POLNI DELOVNI ČAS.

IZBRANI KANDIDAT BO IMENOVAN ZA DOBO 5 LET.

PREDVIDEN PRIČETEK DELA JE 1.

9.

2024.

ZA ČAS MANDATA BO Z NJIM SKLENJENA POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev: dokazila o izobrazbi, dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku enega leta po začetku mandata), dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni, izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja, kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, z oznako “Prijava na razpis za RAVNATELJA”.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Gorenjska.

Ver 258 ofertas de trabajo en "Gorenjska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, Cesta Toneta Tomšiča 5 , 4270 JESENICE.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: ŽUMER URŠULA
Contact Phone: 04 581 15 00
Contact Email: tajnistvoprezihovvoranc.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:PF25624.

Ver las 3 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de educación › director de centro educativo/directora de centro educativo › director de escuela primaria/directora de escuela primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: