Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Matemáticos, actuarios y estadísticos > Ravnatelj/ica Uprave

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RAVNATELJ/ICA UPRAVE. Croacia

Vacantes de Matemáticos, actuarios y estadísticos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos.

Professionals : Science and engineering professionals : Mathematicians, actuaries and statisticians : Mathematicians, actuaries and statisticians

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 37/2013, 38/2013 i 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/2017 i 70/2019), članka 2. i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 89/19), Ministarstvo turizma raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva turizma

IV. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I STANDARDE

4. Ravnatelj/ica Uprave - 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri (4) godine

Stručni uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, prirodne, tehničke ili humanističke struke

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu,

- položen državni ispit II. razine.

Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje tri (3) mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja navedenog ispita u zakonom propisanom roku. Državni stručni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji ima položen pravosudni ispit.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave, (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

- dokaz o odgovarajućem stupnju i struci obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja)

- dokaz o radnom iskustvu i to:

a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili presliku radne knjižice i/ili

b) potvrdu poslodavca o poslovima na kojima je kandidat/kinja radio/la ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat/kinja radio/la. Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje

- podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata u području od značaja za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi ( „Narodne novine“, broj 77/07, 13/08 i 81/08).

- dokaz o znanju engleskog jezika i to neovjeren preslik indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili neovjeren preslik potvrde škole stranih jezika

- preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja dužan/na je predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice, broj radnog mjesta i naziv ustrojstvene jedinice“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu javnog natječaja.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice provodi komisija koju imenuje ministar.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma www.mint.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma www.mint.gov.hr, najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije imenovanja, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, a najviše za tri dana.

Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera. Na temelju prijedloga ministra i rezultata sigurnosne provjere, Vlada Republike Hrvatske rješenjem imenuje ravnatelja/icu Uprave.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva turizma na mrežnim stranicama Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr i Ministarstva turizma, www.mint.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stanicama Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar turizma će obustaviti postupak javnog natječaja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: MINISTARSTVO TURIZMA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1810635.

Ver las 54 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: