Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesionales en derecho > Radno Mjesto Viši/a Savjetnik/ca 2 (interni Naziv: Pomoćnik/ca Tajnika)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RADNO MJESTO VIŠI/A SAVJETNIK/CA 2 (INTERNI NAZIV: POMOĆNIK/CA TAJNIKA)

Demanda en Croacia de Profesionales en derecho

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Profesionales en derecho › Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Legal professionals › Legal professionals not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti:

⦁ završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili druge odgovarajuće struke;

⦁ najmanje 4 godine radnog iskustva;

⦁ poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

⦁ poznavanje rada na računalu (Ms Office);

⦁ probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računalu.

Pristupnici strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, a svi oni koji su svoju kvalifikaciju stekli u inozemstvu i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Za pristupnike (m/ž) prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke.

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Natječaj traje 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 s naznakom "ZA NATJEČAJ" u tiskanom obliku te šalju mailom na adresu: dekanatadu.hr . Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 4 años.

Empleador: Akademija dramske umjetnosti.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb

Email: dekanatadu.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 15 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2503981.

Ver las 103 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Profesionales en derecho › Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: