Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Peones de la industria manufacturera > Radnik/radnica U Održavanju

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RADNIK/RADNICA U ODRŽAVANJU. Croacia

Empleo en Croacia de Peones de la industria manufacturera

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte › Peones de la industria manufacturera › Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Labourers in mining, construction, manufacturing and transport › Manufacturing labourers › Manufacturing labourers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Natječaj za prijam u radni odnos radnik u održavanju na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

Temeljem Odluke Nadzornog odbora Garčin d.o.o. o raspisivanju natječaja za djelatnika radnik u održavanju od 26.04.2024. godine, Garčin d.o.o. objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnik u održavanju

na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

Broj traženih radnika: 3

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Vrijeme zapošljavanja: određeno (6 mjeseci)

Probni rad: 2 mjeseca

Način rada: 1. smjena

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Mjesto rada: reciklažno dvorište u Trnjanima i na području Općine Garčin

Za prijam u radni odnos radnik u održavanju kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

 • Najviše obrazovanje SSS radnik (srednja škola),
 • 1 godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima,
 • Poželjna vozačka dozvola B kategorije (nije obavezno)

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Opis poslova:

 • košenje groblja,
 • košenje i održavanje javnih zelenih površina,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora, temeljem Odluke Nadzornog odbora ili po nalogu druge ovlaštene osobe.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. presliku važeće osobne iskaznice,
 3. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 4. elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. presliku važeće vozačke dozvole B kategorije (ukoliko je posjeduje),
 6. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Garčin d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19 – nastavno: ZOPHBDR), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. ZOPHBDR, dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i:

 1. rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te
 2. dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Garčin d.o.o., u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

OPĆINA GARČIN, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin,

s naznakom: «NE OTVARAJ – natječaj za radnik u održavanju ».

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Direktor Garčin d.o.o. temeljem Zaključka Nadzornog odbora o imenovanju istog. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavit će se intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

Na web stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja intervjua, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Garčin d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Educación primaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: GARČIN D.O.O..

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: KRALJA TOMISLAVA 92, GARČIN

Zamolba: KRALJA TOMISLAVA 92, 35 212 GARČIN

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2495621.

Ver las 223 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte › Peones de la industria manufacturera › Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: