Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales de enfermería > Prvostupnik/ca Sestrinstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA. Croacia

Oferta de trabajo de Profesionales de enfermería en Croacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Profesionales de nivel medio de enfermería y partería › Profesionales de nivel medio de enfermería.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Health associate professionals › Nursing and midwifery associate professionals › Nursing associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

N A T J E Č A J

za izbor kandidata i zapošljavanje na radnim mjestima:

  1. Prvostupnik sestrinstva:

- 3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme,

Uvjet: VŠS – prvostupnik sestrinstva, položen stručni ispit osim prvostupnika koji su studij upisali u akademskoj godini 2013/2014 i nadalje, odobrenje za samostalan rad,

Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja za radna mjesta pod:

- rednim brojem 2. – diplomu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu osim kandidata koji su studij upisali u akademskoj godini 2013/2014 i nadalje, odobrenje za samostalan rad,

kandidati su dužni dostaviti zajedno sa zamolbom, životopisom i domovnicom, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, u roku 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu:

Opća bolnica Virovitica

« Natječaj za zapošljavanje – s naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje»

Ljudevita Gaja 21

33 000 Virovitica

Na natječaj se u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to pravo potvrđuju.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) uz prijavu su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ((„Narodne novine“˝br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 75/18).

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja daju suglasnost da Opća bolnica Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Opća bolnica Virovitica može u sklopu provedbe selekcije kandidata provesti pisanu provjeru znanja i/ili intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja i koji dostave potpunu i pravovremenu natječajnu dokumentaciju te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: OPĆA BOLNICA VIROVITICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Abril de 2024, y con identificador de la vacante:2488082.

Ver las 199 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Profesionales de nivel medio de enfermería y partería › Profesionales de nivel medio de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: