Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Periodistas > Producent/ica 3

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas en Croacia de Periodistas

Producent/ica 3

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Autores, periodistas y lingüistas › Periodistas.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Authors, journalists and linguists › Journalists.

Descripción de la oferta de trabajo:

NATJEČAJ

za radno mjesto

PRODUCENT 3

PJ Produkcija

• 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, Zbor HRT-a

• 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, Simfonijski orkestar HRT-a

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

• VŠS - sveučilišni ili stručni prvostupnik / VSS - sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni specijalistički diplomski stručni studij

• znanje jednog svjetskog jezika

• znanje rada na računalu (i aplikacijama za rad)

• vozačka dozvola „B“ kategorije

• 7 godina radnog iskustva na poslovima producenta I/II

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:

• komunikacijske vještine

• vještine prezentacije

• vještine pregovaranja

• vještine poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku

• vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku

• vještina izrade odnosno čitanja proizvodnog plana

Probni rad: 6 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:

• samostalno obavlja poslove producenta na složenim proizvodnim projektima i drugim medijskim produkcijama, te obavlja poslove u skladu s nadležnostima i ovlastima

• sudjeluje u formiranju i koordinaciji rada proizvodnog tima

• izrađuje plan proizvodnog projekta

• izrađuje troškovnik projekta u skladu s planom i prihvaćenim sadržajem odnosno autorskom i tehničkom razradom te terminskim planom

• u skladu s dobivenim nadležnostima i ovlastima organizira sve aktivnosti proizvodnje (priprema, snimanje, završna obrada sve do arhiviranja) u skladu s organizacijom rada i budžetom projekta

• organizira popratne aktivnosti pri odabiru resursa ili uvjete za ostvarivanje procesa proizvodnje

• redateljima i drugim suradnicima (autorski doprinosi) osmišljava realizaciju projekta

• organizira rad orkestra (probe, snimanja, javni nastupi, putovanja) u skladu s organizacijom rada i financijskim planom, te koordinira i kontrolira sve aspekte produkcije orkestra

• neposredno radi na proizvodnji programskih sadržaja - serija, filmova, koprodukcija, licencnih i originalnih emisija, prijenosa i dr., u skladu s organizacijom rada i planom

• izrađuje operativni plan i prati realizaciju troškova

• u skladu s nadležnostima i ovlastima koje je dobio izdaje zahtjeve za usluge na temelju kojih se pokreću aktivnosti

• planira i izrađuje zahtjeve za angažman, te potvrđuje rezervacije internih i vanjskih resursa (ljudi i imovine)

• provjerava raspoloživost planiranih resursa za realizaciju projekta na kojemu je angažiran

• izrađuje dnevne dispozicije rada

• brine o administraciji i evidenciji izvršenja zadataka odnosno ostvarenom angažmanu resursa, te o svim potrebnim analizama i izvještajima projekta

• priprema elemente i provodi propisani postupak izrade tipskih ugovora

• pravovremeno izvješćuje o izvršenju poslova iz svoje nadležnosti te upozorava na potencijalna ili stvarna odstupanja od planiranih veličina

• obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu nadređenog

Odgovornosti radnog mjesta:

• za točnost i sveobuhvatnost plana proizvodnog projekta

• za točnost, sveobuhvatnost i usklađenost troškovnika s budžetom i utvrđenim pravilima i procedurama

• za organizaciju proizvodnih projekata i proizvodnju programskih sadržaja u skladu s planom

• za poštivanje internih pravilnika, procedura i ovlasti

• za realizaciju troškova u okvirima usvojenog plana i budžeta projekta

• za realizaciju angažmana internih resursa u okvirima usvojenog plana

• za točnu i cjelovitu evidenciju ostvarenog angažmana resursa i izvršenih zadataka

• za pravodobno uočavanje i rješavanje mogućih problema iz svoje nadležnosti

• za pravodobno uočavanje i upozoravanje svog nadređenog rukovoditelja o eventualnim nepravilnostima u radu

Kandidati moraju priložiti:

• vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

• životopis

• dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome). Ako je riječ o inozemnoj diplomi, odabrani kandidat do trenutka stupanja u radni odnos treba dostaviti potvrdu o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske

• svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz

• dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)

• presliku vozačke dozvole

• dokaz o 7 godina radnog iskustva na poslovima producenta I/II (potvrda poslodavca o trajanju i vrsti poslova ili drugi odgovarajući dokaz o trajanju i vrsti poslova, npr. ugovor o radu, ugovor od djelu i sl.)

Ako je dokumentacija kojom se dokazuje stručna sprema u izvorniku na stranom jeziku, kandidati moraju priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane sudskog tumača za određeni strani jezik.

Osobne izjave kao ni životopis se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1556.html), i kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja po obje osnove nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843;

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30), Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj Producent 3, ...navesti odjel“.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 7 años.

Empleador: HRT.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Prisavlje 3, 10000 Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 12 de Abril de 2024, y con identificador de la vacante:2485617.

Ver las 6 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Autores, periodistas y lingüistas › Periodistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: