Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales en derecho > Pravnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PRAVNIK/CA. Croacia

Trabajar de Profesionales en derecho en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Legal professionals not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

KLASA: 100-01/21-01/1

URBROJ: 2196-126/2-21-2 od 4. svibnja 2021.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA, raspisuje

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

- za radna mjesta:

 1. socijalni radnik (pripravnik) - radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj/ica na pripravnički staž određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo
 2. pravnik (pripravnik) - radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj/ica na pripravnički staž određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

Uvjeti za radno mjesto broj 1:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba,
 • poznavanje rada na računalu
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/2019., 64/2020. i 138/2020.)

Uvjeti za radno mjesto broj 2:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba,
 • poznavanje rada na računalu,
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/2019., 64/2020. i 138/2020.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice
 2. presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju
 3. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. potvrda da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 5. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 6. životopis (vlastoručno potpisan)

Stručne i opće sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se razgovorom s povjerenstvom (intervjuom).

Kandidat koji želi ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane za ostvarivanje prava prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne Novine, broj: 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Županja da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Županja, Dr. Franje Račkog 30/c, 32270 Županja, uz naznaku «Za natječaj». U prijavi je potrebno navesti za koje radno mjesto je prijava. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Centar za socijalnu skrb Županja.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dr. Franje Račkog 30c, Županja

Identificador de la vacante:1979150.

Ver las 179 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: