Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Pomoćnik/ica U Nastavi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Croacia

Ofertas en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Secondary education teachers › Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Osnovna škola - Scuola elementare

Mate Balote Buje – Buie

_________________________________________________________________________________

52460 BUJE, Školski brijeg 2, tel./fax. 052 772-138, OIB: 75498468638, e-mail: uredos-mbalote-buje.skole.hr, Ž.R.: HR9324020061100108722.

KLASA:112-02/22-01-8

URBROJ: 2105-20-01/22-1

DATUM: 17. 8. 2022.

U sklopu projekta „MOZAIK 5“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V' temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola -Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie kao partner u projektu raspisuje dana 17. 8. 2022.

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 6

  • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2022./2023.

PUN/SKP

Sati tjedno

2.

Osnovna škola- Scuola elementare Mate Balote Buje- Buie, Školski brijeg 2, 52460 Buje

7.

PUN

29

VRSTA UGOVORA s kojim se zapošljavaju pomoćnici u nastavi: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2022./2023.

Prijave moraju biti zaprimljene na adresi škole najkasnije do 25.08.2022. do 10,00 sati s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

UVJETI koje mora ispunjavati kandidat/kandidatkinja:

o završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

o završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

o PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

o PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

· dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj

spremi),

· dokaz o državljanstvu (preslika odgovarajuće isprave),

· životopis,

· uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

· potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u

minimalnom trajanju od 20 sati (preslika)

· dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje) ne starije od 30 dana.

· dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava

Na JAVNI POZIV se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će se organizirati u okviru provedbe projekta „MOZAIK 5“.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici škole u roku od petnaest (15) dana od isteka roka natječaja.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Mate Balote Buje da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na web stranici škole os-mbalote-buje.skole.hr/skola/gdpr.

Ravnatelj:

Dražen Hinek, prof.

Ovaj poziv objavljen je 17. 8. 2022. na web stranici škole, oglasnoj ploči škole te stranicama HZZ-a.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote Buje.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Buje, Školski brijeg 2

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 19 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:2191401.

Ver las 76 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: