Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesores de formación profesional > Pomoćnik/pomoćnica U Nastavi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Croacia

Oferta de Profesores de formación profesional en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de formación profesional › Profesores de formación profesional.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Vocational education teachers › Vocational education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. , 151/22. i 156/23.) i odredbi Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, br. 102/18., 59/19., 22/20. i 91/23.) Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir objavljuje:

N A T J E Č A J

POMOĆNIK U NASTAVI

- određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) za nastavnu godinu 2023./2024.

Predviđen je odabir i zapošljavanje osobe na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

• najmanje završena srednja škola – 4 godine

• pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

• pomoćnik u nastavi ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

• završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

Opis poslova:

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

Dodatna znanja i vještine:

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Poželjno:

• iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)

• iskustvo u volontiranju

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci kandidata (ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt telefon i e-mail) kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

• životopis s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom ili volontiranje, te trajanje istog)

• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja)

• dokaz o državljanstvu

• elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja)

• dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima

• ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je dostaviti Školi izvornike isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovu osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19, 84/21) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima dostupne su na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prilikom prijave na natječaj dužni su pozvati se na to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. st. 1. - 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz stavka 1. članka 49. navedenog Zakona, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se s naznakom: „Za natječaj – POMOĆNIK U NASTAVI“

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. stavkom 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08, 69/17).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice

http://os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijavom na ovaj natječaj kandidat daje privolu Školi da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju, obrađuju i objavljuju na mrežnoj stranici Škole u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJO TUĐMAN.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: OŠ "DR. FRANJO TUĐMAN", SVETOG MARTINA 16, 31300

Zamolba: OŠ "DR. FRANJO TUĐMAN", SVETOG MARTINA 16, 31300

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2447309.

Ver las 43 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de formación profesional › Profesores de formación profesional ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: