Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Cuidadores de niños > Pomoćni/a Radnik/ca Za Njegu, Skrb I Pratnju

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNI/A RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU. Croacia

Ofertas de trabajo de Cuidadores de niños en Croacia

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Cuidadores de niños y auxiliares de maestros › Cuidadores de niños.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal care workers › Child care workers and teachers’ aides › Child care workers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Pomoćni/a radnik/ca za njegu, skrb i pratnju djeteta (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

  • mjesto rada Sveta Nedelja

Uvjeti za radno mjesto:

  • NKV osnovna škola
  • zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
  • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz prijavu priložiti:

  • presliku uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu ( ne stariji od dana raspisivanja natječaja )
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • kratak životopis
  • uvjerenje nadležnog suda, odnosno dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariji od 3 mjeseca)

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19,84/21)članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata(„Narodne novine“ broj 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01, 103/03, 148/13,98/19)članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21)i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom(„Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge doakze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19,84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Poveznica na stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetim („Nrodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) iz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Potvrde da osoba nije pravomoćno osuđena za neka od kaznenih djela ili neka od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) .

Rok za podnošenje prijava je od 3.5.2024. –13.5.2024.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati. O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka za potrebe natječajnog postupka, odnosno u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na e- mail adresu vrtića ( tajnistvo.didigmail.com ) ili putem pošte na adresu:

Dječji vrtić Didi, Karlovačka 26, 10 450 Klinča Sela s naznakom „za natječaj“

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: Dječji vrtić DIDI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: KARLOVAČKA 26, KLINČA SELA

Email: tajnistvo.didigmail.com

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2499555.

Ver las 42 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Cuidadores de niños y auxiliares de maestros › Cuidadores de niños ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: