Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Bélgica > Profesionales del trabajo social > Niveau B - Assistent - Maatschappelijk Assistent (m/v/x) - Departement Algemene Diensten - Sociale Dienst

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Niveau B - Assistent - Maatschappelijk assistent (m/v/x) - Departement Algemene Diensten - Sociale Dienst

Demanda en Bélgica de Profesionales del trabajo social

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.

Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen : Juristen, sociaal-wetenschappers en scheppende en uitvoerende kunstenaars : Sociaal-wetenschappers, theologen en bedienaars van de eredienst : Maatschappelijk werkers en counselors

Descripción de la oferta de trabajo:

Ref.: 903133

Iriscare zoekt een Maatschappelijk assistent (m/v/x).

Iriscare - Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag

Niveau B - Assistent - Maatschappelijk assistent - Departement Algemene Diensten - Sociale Dienst

Doel van de functie

Aanbieden van psychosociale ondersteuning aan de rechthebbenden (namelijk de medewerkers van Iriscare, hun familie enz.) via een eerstelijnsbenadering en methoden uit het maatschappelijk werkveld om hun welzijn op het werk en in hun privéleven te verbeteren.

Inhoud van de functie

1. Als waarnemer: observeren, begrijpen en analyseren van de psychische toestand en/of sociale situatie van personen om de basis te leggen voor een mogelijke begeleiding.

Voorbeelden van taken:

- observeren van de psychische gezondheidstoestand van de personen;

- observeren van het gedrag van de personen;

- analyseren van de sociale situatie waarin de personen zich bevinden;

- in kaart brengen van de problematische situatie van de personen.

2. Als psychosociale begeleider: bijstaan en begeleiden van personen bij het oplossen van hun psychosociale problemen volgens de procedures of regels en de deontologische code om hun toestand te verbeteren en bij te dragen aan hun welzijn.

Voorbeelden van taken:

- begeleiden van personen en/of hun familie in geval van praktische en/of administratieve problemen, hen informeren en doorverwijzen naar de bevoegde instanties en psychosociale huisbezoeken afleggen;

- opzetten van een project voor sociale hulp;

- naleven van de deontologie van de maatschappelijk assistenten;

- formuleren van adviezen en aanbevelingen.

3. Als vertrouwenspersoon: luisteren naar de personen en hun problemen en hun ondersteuning en raad geven zodat ze een oplossing vinden.

Voorbeelden van taken:

- opbouwen van een vertrouwensrelatie met de personen die begeleid worden en hen helpen door raad te geven;

- aandachtig luisteren naar de personen die worden begeleid en de vertrouwelijkheid respecteren;

- in dialoog gaan met de begeleide personen over hun problemen;

- doorgeven van informatie aan de personen over de stappen die ze moeten ondernemen;

- verslag uitbrengen op een objectieve wijze aan de bevoegde instanties.

4. Als contactpersoon: verstrekken van inlichtingen en/of beantwoorden van vragen van begeleide personen, hun familie en bevoegde instanties over de begeleiding om hen volledig te informeren en/of hun een antwoord op hun vragen te geven.

Voorbeelden van taken:

- verstrekken van inlichtingen en/of aanvullende informatie rechtstreeks per telefoon, brief, e-mail enz. aan de personen;

- informatie doorgeven aan de personen over de doelstelling en begeleidingsmethode en concrete vragen over de werkmethode, timing, opvolging enz. beantwoorden;

- contact opnemen met de betrokken personen per telefoon, brief, e-mail en afspraken maken;

- informatie doorgeven of opvragen bij officiële instanties;

- deelnemen aan informatiebijeenkomsten, psychosociale platforms, infodagen voor families en de evolutie van het sociale netwerk opvolgen.

5. Als gegevens- en/of documentatiebeheerder: zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers en de informatie klasseren om zo over de volledige historiek van iedere persoon te beschikken.

Voorbeelden van taken:

- schrijven van brieven en verslagen;

- opstellen, bijwerken en klasseren van de individuele dossiers volgens de geldende administratieve regels van de dienst;

- actueel houden van de documentatie en raadplegen van de verschillende informatiebronnen;

- bijhouden van een agenda en de werkplanning respecteren;

- actualiseren van de documenten en formulieren die door de wet worden voorgeschreven.,

(Vervolg rubreik 'beschrijving')

6. Als tussenpersoon in crisissituaties: ingrijpen in crisissituaties met betrekking tot psychische of sociale aspecten om de situatie te stabiliseren door psychosociale begeleiding van de personen die bij de situatie betrokken zijn.

Voorbeelden van taken:

- bieden van een eerste begeleiding in geval van psychische of sociale noodsituaties;

- deelnemen aan de wachtdienst in het kader van ernstige gebeurtenissen;

- meedelen van slecht nieuws in geval van een ongeval of overlijden;

- ingrijpen in geval van ernstige gebeurtenissen.

7. Als organisator: organiseren van verschillende evenementen (het Sinterklaasfeest, familiedag, ...).

Voorbeelden van taken:

- meewerken aan de planning van het evenement;

- instaan voor alle aspecten m.b.t. marktprospectie, prijsanalyse, haalbaarheidsonderzoek en dit voorstellen aan de leiding Iriscare;

- communiceren over de voortgang van het evenement met de leiding Iriscare;

- evalueren van de evenementen.

8. Als raadgever: bezorgen van adviezen of aanbevelingen met het oog op het verbeteren van het welbehagen van de medewerkers op professioneel vlak.

Voorbeelden van taken:

- uitvoeren van studies en analyses op vraag van de leiding Iriscare, de directie of het Algemeen Beheerscomité;

- nadenken over de manier waarop men de betrokkenheid van de medewerkers en hun

tevredenheidsgevoel op het werk kan verhogen (via sociale voordelen die beter tegemoet komen aan hun verzuchtingen, de organisatie van collectieve, sportieve of andere activiteiten, ...);

- zoeken naar structurele oplossingen voor problematieken waarmee de ambtenaren te maken hebben (ondersteuning van het rookverbod in de administratieve burelen, analyse van eventuele maatregelen in het kader van een politiek om de afwezigheden wegens ziekte te verminderen). Die taken vergen een analyse van de problematiek, vergelijkende studies van de oplossingen overwogen in zusterinstellingen of andere instellingen, kostenanalyses, etc.

Meer informatie over de functie?

Carine Fusulier

Mail: carine.fusulieririscare.brussels

Gegevens van de werkgever

Als gevolg van de 6de Staatshervorming heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC) nieuwe bevoegdheden gekregen.

Het Verenigd College heeft beslist deze nieuwe bevoegdheden grotendeels toe te vertrouwen aan Iriscare, de nieuwe bicommunautaire instelling voor openbaar nut (ION).

Deze instelling:

- Beheert het beleid en de financiering inzake gezondheid meer bepaald erkenning en financiering van rusthuizen en verzorgingstehuizen, instellingen personen met een handicap, revalidatiecentra en financiering initiatieven beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen

- Beheert het beleid en de financiering inzake bijstand aan personen in het algemeen en ouderen of personen met een handicap in het bijzonder (thuiszorg, kinderbijslag, instellingen personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

- Stuurt en financiert de meewerkende partners aan (Brusselse mutualiteiten en kinderbijslagfondsen)

- Herbergt tevens Famiris, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds dat aan 56.000 Brusselse gezinnen kinderbijslag uitbetaalt.

Iriscare wil een toegankelijk contactpunt zijn voor iedere Brusselaar en alle Brusselse professionals voor alles wat de sociale bescherming in Brussel aangaat.

Wil je graag mee ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben?

Wil je deel uitmaken van de start van een nieuwe instelling voor sociale zekerheid in Brussel?

Kan je je vinden in de waarden van de overheid?

Iriscare heeft jou nodig!

Meer informatie over Iriscare via www.iriscare.brussels/nl.

Profiel:

1 vacante betrekking.

Vereiste diploma: Bachelorsdiploma in het sociaal-agogisch werk: maatschappelijk werk.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Selectieproef:

De selectieproef neemt de vorm van een mondeling interview voor een jury, voor een gemiddelde duur van 60 minuten.

Het mondeling interview is ontworpen om je vaardigheden tegen de vereisten van de functie (generieke vaardigheden), evenals je motivatie, je belangen en je affiniteit met het vakgebied te beoordelen.

De selectieproef zal plaatsvinden: Belliardstraat 71 - 1040 Brussel.

Om te solliciteren tot 10 mei 2019:

Dienst Human Resources

E-mail: vorming-formation.hrmiriscare.brussels

Aandacht! Het is niet nodig Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding.

Ons aanbod:

Je wordt aangeworven als niveau B (weddenschaal B101) met een aanvangswedde van 28 105,82 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index).

Voordelen :

- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren

- hospitalisatieverzekering

- maaltijdcheques

- gratis openbaar woonwerkvervoer

- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer

- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets

- flexibele uurregeling van 38 uur per week

- 35 verlofdagen per jaar

- telewerk

País del trabajo: Bélgica.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: IRISCARE.

Idiomas: neerlandés (Avanzado).

Instrucciones para solicitar:

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail iriscare.brussels" rel="nofollow">vorming-formation.hrmiriscare.brussels

Identificador de la vacante:903133.

Ver las 416 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: