Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik/nastavnica Tjelesne I Zdravstvene Kulture

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Nastavnik/nastavnica Tjelesne I Zdravstvene Kulture

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju Plana prijema pripravnika u srednjoškolskim ustanovama u 2021. godini zaprimljenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KLASA: 100-01/20-01/00005, URBROJ: 533-05-21-0005 od 7. travnja 2021. godine za zapošljavanje kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Gimnazija «Fran Galović» Koprivnica, raspisuje natječaj za prijam osobe u radni odnos za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci – 1 izvršitelj, mjesto rada Koprivnica

Uz prijavu na radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku dokaza o stečenoj spremi
  • dokaz o pedagoško-psihološkim kompetencijama (ako nisu sadržane u preslici dokaza o stečenoj spremi)
  • presliku uvjerenja o nekažnjavanju
  • presliku potvrde HZZ-a da su nezaposleni
  • presliku potvrde da nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju za koje su se obrazovali

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Uvjeti natječaja na radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture:

  • opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14, 7/2017, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
  • da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba na dan prijave potreba za radnikom i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od šest (6) mjeseci osiguranja u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja,.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Izrazi napisani u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na mrežnoj stranici škole www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/ objavit će se područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja vrednovanja najmanje pet dana prije dana određenog za vrednovanje.

Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole. Natječaj je objavljen 3. svibnja 2021. godine. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole i to neposredno ili preporučeno na adresu: GIMNAZIJA «FRAN GALOVIĆ» KOPRIVNICA, dr. Ž.SELINGERA 3A, 48000 KOPRIVNICA.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu vrednovanja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira putem mrežne stranice škole. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: GIMNAZIJA - FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: DR. ŽELJKA SELINGERA 3A, 48 000 KOPRIVNICA

Identificador de la vacante:1977591.

Ver las 1,163 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: