Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik/nastavnica Srpskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Nastavnik/nastavnica Srpskog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) ravnateljica Gimnazije Beli Manastir objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

NASTAVNIK/CA SRPSKOG JEZIKA

  • određeno vrijeme (fakultativna nastava)
  • nepuno radno vrijeme - 6 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96, 80/99).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome odnosno dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
  • presliku dokaza o državljanstvu
  • elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)
  • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)

Postupak vrednovanja kandidata obavit će se prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Beli Manastir: http://gimnazija-beli-manastir.skole.hr/upload/gimnazija-beli-manastir/images/static3/1315/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

te će kandidati sukladno tome biti obaviješteni na mrežnim stranicama Škole www.gimnazija-beli-manastir.skole.hr/natjecaji

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Dokumentacija iz natječaja se dostavlja u neovjerenoj preslici te se nakon provedenog natječajnog postupka ne vraća kandidatima. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) sukladno članku 102. dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Beli Manastir za obradom osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice škole www.gimnazija-beli-manastir.skole.hr/natjecaji u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru te će se tom objavom rezultata smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom s naznakom „Za natječaj“.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: GIMNAZIJA BELI MANASTIR.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Školska 3, 31300 Beli Manastir

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267025.

Ver las 244 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: