Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik / Nastavnica Hrvatskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Nastavnik / Nastavnica Hrvatskog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/98,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka dana 11. siječnja 2019. godine raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

  • NASTAVNIK/ NASTAVNICA HRVATSKOG JEZIKA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME (20/40 sati tjedno), jedan izvršitelj/izvršiteljica

Potrebna završena škola:

- prof. hrvatskog jezika i književnosti

 

Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem utvrđenom mirovinskom stažu
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • uvjerenje da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan

je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s

invaliditetom na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s

invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg

poslodavca.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je uz dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze propisane čl. 103.st. 1. Spomenutog Zakona.

Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 11. siječnja 2019. godine i traje 8 dana.

 

Potpune prijave dostavljati osobno ili putem zemaljske pošte na adresu:

SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR

VINOGRADSKA 3, 51500 KRK

Sa naznakom: „za natječaj- HRVATSKI JEZIK“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (ime, prezime, titula) na web stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Opis poslova: izvođenje nastave iz hrvatskog jezika u srednjoj školi

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vinogradska 3, 51500 Krk

Identificador de la vacante:1702654.

Ver las 595 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: