Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Ingenieros químicos > Nastavnik/nastavnica Dijetetika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/NASTAVNICA DIJETETIKA. Croacia

Ofertas en Croacia de Ingenieros químicos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros químicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Chemical engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

T A L I J A N S K A S R E D N J A Š K O L A –

S C U O L A M E D I A S U P E R I O R E I T A L I A N A

R O V I NJ – R O V I G N O

OIB: 40451153058

G. Carducci 20, Rovinj – Rovigno

Tel.: 00385 52 813277, 840984; fax: 00385 52 840985

email: smsirpu.t-com.hr , www.smsir.hr

KLASA/SIGLA AMM.: 112-01/20-03/05

URBROJ/N.PROTOCOLLO: 2171-10-02-20-01

Rovinj - Rovigno, 24-XI-2020

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 

92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno raspisuje

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

nastavnik/ca DIJETETIKE – za 2 sata nastave tjedno na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica.

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati moraju zadovoljavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne Novine, 51/00 i 56/00) te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne Novine, br. 1/96 i 80/99 ).

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz čl. 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

životopis,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

dokaz o državljanstvu,

uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od dana raspisivanja natječaja),

elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o duljini i prethodnom radnom stažu.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Navedeni osobni podaci koristit će se isključivo u natječajne svrhe.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je prijavi na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti te priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, mogu se potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utveđenom statusu osoba s invaliditetom.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat koji je izabran u postupku predočit će izvornik isprave ili javnobilježnički ovjerenu presliku. Prilozi koji se šalju uz prijavu na natječaj ne vraćaju se.

Rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (www.smsir.hr).

Prijave treba dostaviti na adresu: Talijanska srednja škola –

Scuola media superiore italiana

Rovinj – Rovigno

Carduccijeva 20, Rovinj-Rovigno

sa naznakom “za natječaj”

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu (vlastoručno potpisanu, sa svim prilozima) ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnodno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja pozvat će se na razgovor (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i pismenu provjeru znanja talijanskog jezika kao i održavanje oglednog nastavnog sata, sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Talijanskoj srednjoj školi – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole (www.smsir.hr) u zakonski određenom roku.

_______________________________________________________________________________________

 

Ai sensi dell’art. 107 della Legge sull’educazione e l’istruzione nella scuola elementare e scuola media superiore (“Narodne Novine” 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 e 98/19) la Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno bandisce il

 

CONCORSO

per i posti di lavoro vacanti:

 

Un'INSEGNANTE DI DIETOLOGIA (m/f) – per 2 ore d'insegnamento settimanali a tempo indeterminato.

Oltre alle condizioni generali in conformità alle norme generali sul lavoro, i candidati devono soddisfare anche le condizioni particolari previste dalla Legge sull’educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore („Narodne Novine“, nr. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dalla Legge sull’educazione e l’istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (“Narodne Novine”, nr. 51/00 e 56/00) nonchè dal Regolamento ministeriale sulle qualifiche professionali e sull’istruzione psicologico-pedagogica richiesta agli insegnanti delle scuole medie superiori („Narodne Novine“, nr. 1/96 e 80/99).

Il rapporto di lavoro non può essere instaurato con la persona perseguitata dalla legge come da articolo 106 comma 1 e 2 della Legge sull’educazione e sull’istruzione nella scuola elementare e media superiore.

I candidati sono in dovere di allegare alla domanda firmata:

il curriculum vitae,

la documentazione comprovante la qualifica professionale,

la conferma di cittadinanza,

la fedina penale (originale, rilasciato entro i termini del concorso),

la conferma telematica dell’Ufficio di quiescenza.

Nella domanda di partecipazione si indicano i dati personali (nome e cognome del candidato, CPI, indirizzo, numero di telefono o cellulare, indirizzo di posta elettronica). I dati personali dei candidati verranno utilizzati soltanto al fine della procedura del concorso.

Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve presentare anche la Delibera sul riconoscimento dell’equipolenza del titolo di studio.

Il candidato che dichiara il diritto di priorità di assunzione in base ad una legge speciale, è in dovere a far pervenire assieme alla notifia al concorso anche la documentazione che attesti questo suo diritto.

Il candidato che dichiara il diritto di priorità d’assunzione a norma dell'articolo 102, capoverso 1 a 3 della Legge sui difensori croati di guerra di patria e membri delle loro famiglie (“Narodne Novine”, nr. 121/17) a presentare i documenti comprovanti i diritti ai sensi dell'articolo 103 capoverso 1 Legge sui difensori croati di guerra di patria e membri delle loro famiglie (“Narodne Novine”, nr. 121/17). Link al sito web del Ministero: https://branijat.gov.hr/support/843/843 e ulteriori informazioni sulle prove richieste per esercitare il diritto al sussidio di impiego, vedere il seguente link:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

I documenti si allegano in una copia non autenticata e prima della scelta del candidato verrà presentato l'originale o la copia autenticata dal notaio pubblico. Gli allegati alla domanda al concorso non verranno restituiti.

Il termine di notifica è entro 8 giorni dalla pubblicazione del concorso sulle pagine web dell’ Ufficio croato per il collocamento nonchè sulle pagine web della Scuola (www.smsir.hr ).

Le notifiche vanno inoltrate all’indirizzo: Talijanska srednja škola –

Scuola media superiore italiana

Rovinj – Rovigno

G. Carducci 20, Rovigno-Rovinj

con la dicitura “per il concorso”

La notifica al concorso sarà considerata valida soltanto se sarà presentata in tempo e se conterrà tutte le informazioni e gli allegati richiesti.

Presentando la notifica al concorso, il candidato dà il proprio consenso per la raccolta e l’elaborazione dei dati personali elencati in tutti gli allegati o documenti presentati al concorso, in conformità con le normative vigenti nel campo della tutela dei dati personali.

I candidati che avranno presentato in tempo la notifica completa di tutti gli allegati e che soddisferanno le condizioni previste dal concorso saranno invitati a presentarsi al colloquio (intervista) con la Commissione. In base al Regolamento sulla modalità e la procedura di assunzione della Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno, la Commissione può decidere di effettuare una prova della conoscenza della lingua italiana come pure lo svolgimento di un'ora di lezione.

I candidati verranno informati dell’esito del concorso tramite la pagina web della Scuola (www.smsir.hr) entro il termine stabilito dalla Legge.

 

v.d. ravnateljice – f.f. di Preside

Prof.ssa Ines Venier

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 2 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA-SCUOLA MEDIA SUPERIORE IT.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: CARDUCCIJEVA 20, ROVINJ

Identificador de la vacante:1924483.

Ver las 106 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros químicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: