Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Matemáticos, actuarios y estadísticos > Nastavnik/ica Matematike U Struci

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE U STRUCI. Croacia

Ofertas de empleo de Matemáticos, actuarios y estadísticos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos.

Professionals : Science and engineering professionals : Mathematicians, actuaries and statisticians : Mathematicians, actuaries and statisticians

Descripción de la oferta de trabajo:

Klasa:  110-01/19-01/03

Urbroj: 2105-21-01-19-1

Buje, 14. kolovoza 2019.

 

GOSPODARSKA ŠKOLA  ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

 

 

NASTAVNIK MATEMATIKE U STRUCI

 

 

-1 zaposlenik m/ž, na

   nepuno, neodređeno radno

   vrijeme za 4 sata nastave

  

 

 

NEODREĐENO VRIJEME

  • početak rada 1.9.2019.
  • probni rad 3 mjeseca

 

Na oglašena radna mjesta po natječaju  mogu se javiti osobe oba spola.

 

Uz  pismenu prijavu treba priložiti:

                    -     prijavu na radno mjesto po natječaju

                    -     životopis

                    -     diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  u izvorniku ili

                          neovjerenom presliku 

                    -     domovnicu i rodni list u neovjerenom presliku

                    -     uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

                          glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa za kaznena djela iz članka 106.

                          Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3

                          mjeseca (preslik)

                    -     potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

                          stažu osiguranja (preslik)

        -     navesti osobnu e-mail adresu na koju se može kandidat kontaktirati ukoliko

              poslodavac bude obavljao razgovor s prijavljenim kandidatima

                  

Potrebne dokumente kandidati dostavljaju isključivo u preslikama, koje se ne  vraćaju.

Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti dokumente u izvorniku ili javnobilježničke ovjerene preslike.

 

Poslodavac će provesti procjenu prijavljenih kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a isto će provesti usmeno – razgovorom/intervjuom s kandidatima. O točnom nadnevku i terminu kandidati će biti obviješteni putem elektroničke pošte i na njihov mobilni telefon.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa ukoliko istu posjeduje) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.

Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine 121/2017.) potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne provesti će se vrednovanje sukladno internom aktu poslodavca.

 

Uvjeti za radno mjesto: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. 87/08.; 86/09.; 92/10.; 105/10.-ispr.; 90/11.; 16/12.; 86/12.; 94/13., 155/14.,7/17. i 68/18.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu  (N.N. 1/96. i  80/99.).

 

Osobe koje se prijave na natječaj, podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Gospodarskoj školi, Buje da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na svojim internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na jedan od načina: neposredno, elektroničkom poštom, poštom na adresu: Gospodarska škola Istituto professionale, 52460 Buje, Školski brijeg 1, s naznakom „za natječaj“.

 

Elektronskom poštom prijava se može poslati na adresu:

skolass-gospodarska-buje.skole.hr

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj je otvoren petnaest (15) dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje Umag i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Gospodarske škole Istituto professionale, Buje.

 

Natječaj je objavljen 14. kolovoza 2019. i traje do 29. kolovoza 2019.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnim stranicama Gospodarske škole Istituto professionale, Buje -  skolass-gospodarska-buje.skole.hr

               

Dostava rezultata natječaja smatra se obavljenom svim kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Škole.

 

                                                                                             

 

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: 52460 BUJE, Školski brijeg 1 Zamolba: 52460 BUJE, Školski brijeg 1 Email: ss-gospodarska-buje.skole.hr" rel="nofollow">skolass-gospodarska-buje.skole.hr

Identificador de la vacante:1784767.

Ver las 66 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: