Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Economistas > Nastavnik/ica Ekonomske Grupe Predmeta

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA. Croacia

Trabajo de Economistas en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: izvođenje nastave ekonomske grupe predmeta.

 

N A T J E Č A J

 za zasnivanje  radnog odnosa za:

 

 

  1. Nastavnika ekonomske grupe predmeta – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za rodiljni dopust

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16./12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.).

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji priem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • Dokaz o državljanstvu,
  • Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja – ne strarije od 30 dana,
  • Elektronički zapis ili potvrdu o pdacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.
  •  

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

 

Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim osobnim podacima i sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja biti će pozvani na procjenu  prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja u Ekonomsko-turističkoj školi koji je dostupan na mrežnim stranicama škole.

Područja procjene, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će naznačeni u pozivu za procjenu koji će biti objavljen na mrežnim stranicima Škole poveznica: http://ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja procjene biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole najmanje 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje procjene s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredo ili poštom na adresu škole: Ekonomsko-turistička škola, Kurelčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom “za natječaj”.

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Karlovac, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole i pismenim putem u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: EKONOMSKO - TURISTIČKA ŠKOLA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kurelčeva 2, 47000 Karlovac

Identificador de la vacante:1785016.

Ver las 196 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: