Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesores de formación profesional > Nastavnik/ca Elektro Skupine Predmeta

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Croacia de Profesores de formación profesional

Nastavnik/ca Elektro Skupine Predmeta

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de formación profesional : Profesores de formación profesional.

Professionals : Teaching professionals : Vocational education teachers : Vocational education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN,br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12., 86/12.,126/12., 94/13.,152/14., 07/17., 68/18 i 98/19), ravnatelj Tehničke škole Sisak, M. Cvetkovića 2, Sisak, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesta nastavnika/ce elektro skupine predmeta

u Tehničkoj školi Sisak

nastavnik/ca elektro skupine predmeta - 1 izvršitelj

puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme - 40 sati tjedno ukupno

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N br.87/08,6/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19 i 04/20).

 • diplomirani inženjer elektrotehnike
 • magistar inženjer elektrotehnike
 • magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
 • magistar inženjer elektrotehnike i računalnog inženjerstva
 • magistar inženjer računalstva
 • magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije
 • magistar inženjer informatike
 • magistar inženjer automatike i sustava
 • magistar informatike u edukaciji
 • magistar ekonomist, smjer informatika
 • magistar profesor matematike i informatike
 • magistar računarstvai matematike
 • stručni specijalist inženjer računarstva
 • stručni specijalist inženjer elektrotehnike
 • stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava
 • stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija
 • sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
 • sveučilišni prvostupnik inženjer računalstva
 • sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike
 • stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike
 • stručni prvostupnik inženjer računarstva
 • stručni prvostupnik informatike
 • inženjer elektrotehnike
 • inženjer računarstva
 • inženjer informatike

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju potrebno je priložiti:

 • zamolba
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi, preslika diplome
 • potvrdu o podacima evidentiranim u HZMO
 • domovnica
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 1 mjeseca )

  Pozivaju se kandidati koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo te prilože sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava, i to sukladno:

  – članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017)

  • uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan osim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta priložiti dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a navedeni su na stranici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  te ako je kandidat bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao zadnji radni odnos.

  – članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13);

  • uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan osim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, ako je bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos te dokaz o tome da prilikom ranijih zapošljavanja nije koristio pravo prednosti iz ovog zakona,

  – članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)

  • uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan osim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom invaliditetu, ako je bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao posljednji radni odnos.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve priloge navedene u natječaju.

  Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

  Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja poslodavac pridržava pravo provesti jedan ili više selekcijskih postupaka u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web-stranice Tehničke škole Sisak.

  Ako kandidat ne pristupi navedenoj prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji se pozove na propise na temelju kojih ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Sve obavijesti u vezi predmetnog natječaja, kao i odluka o odabiru kandidata objavit će se na web-stranicama Tehničke škole Sisak.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u TEHNIČKA ŠKOLA SISAK, M. Cvetkovića 2, 44 010 Sisak, s naznakom "za natječaj - nastavnik/ca elektro skupine predmeta – na neodređeno", u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će školi izvornike svih traženih isprava.

  Natječaj je objavljen dana 24.veljače 2021. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Tehničke škole Sisak.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: TEHNIČKA ŠKOLA SISAK.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: M. Cvetkovića 2, Sisak

Zamolba: M. Cvetkovića 2, Sisak

Identificador de la vacante:1949414.

Ver las 205 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de formación profesional : Profesores de formación profesional ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: