Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Músicos, cantantes y compositores > Nastavnik/ca Klavira

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA KLAVIRA. Croacia

Empleo de Músicos, cantantes y compositores en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Músicos, cantantes y compositores.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Creative and performing artists › Musicians, singers and composers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenom učilištu Elly Bašić, ravnateljica Glazbenog učilišta Elly Bašić, Zagreb, Vlaška 87, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ca klavira, VSS na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za roditeljski dopust.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96, 80/99).

Poželjno je poznavanje i iskustvo u odgojno obrazovnom radu Funkcionalne muzičke pedagogije u osnovnoj i srednjoj školi.

Vlastoručno potpisanoj molbi koja sadrži kontakt podatke potrebno je priložiti:

•životopis,

•presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

•presliku domovnice, osobne iskaznice ili drugog dokaza o državljanstvu,

•elektronički zapis o radnopravnom statusu (o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i

•uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona. Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 49. Zakona. Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati mogu ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja i na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20).

Kandidati ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenom učilištu Elly Bašić objavljenom na mrežnim stranicama škole, provest će se selekcijski postupak razgovor Povjerenstva s kandidatima, a po potrebi i daljnji postupci, ovisno o broju prijavljenih kandidata.

Termini i potrebne informacije o selekcijskom postupku bit će objavljene na mrežnim stranicama škole ili će kandidati o njima biti obaviješteni putem elektroničke pošte, svi na isti način, ovisno o broju prijavljenih kandidata.

Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove bilo kojem od selekcijskih postupaka na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj traje od 31. siječnja do 8. veljače 2023.

Nepotpune, nepotpisane i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pismene molbe slati na adresu škole Vlaška 87, Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

Obavijest o ishodu natječaja biti će objavljena na mrežnim stranicama škole.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vlaška 87, Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267958.

Ver las 41 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Músicos, cantantes y compositores ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: