Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Profesionales de enfermería > Medicinska Sestra/tehničar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Croacia

Contratación de Profesionales de enfermería en Croacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Profesionales de nivel medio de enfermería y partería › Profesionales de nivel medio de enfermería.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Health associate professionals › Nursing and midwifery associate professionals › Nursing associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE

OSOBE POREČ

M. Gioseffi 2,

52440 POREČ, HR

Urbroj: 2163-6-1/03-24/RO-11

Poreč,02.05.2024. godine.

Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, iz Poreča, M. Gioseffi 2, na temelju članka 38. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, broj: 2163-6-1/01-23/UV-3/1-1 od 07.02.2023. god. (u daljnjem tekstu: Statut), dana 02.05.2024. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

- MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 60 dana, smještaj/subvencija smještaja osigurano,

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa bolovanja, puno radno vrijeme, uz probni rad od 60 dana, smještaj/subvencija smještaja osigurano.

UVJETI:

1. SSS medicinskog smjera

2. Položen stručni ispit

3. Odobrenje za samostalni rad

4. 1 godina radnog iskustva

5. Da ne postoji zapreka iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 119/22 i 71/23).

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili presliku dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. Molba sa životopisom

2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)

3. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

4. Dokaz o državljanstvu (preslika)

5. Važeće odobrenje za samostalan rad (licencu), koje je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara (preslika)

6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

7. Potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima): potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete oglasa.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se do 31.05.2024. godine, na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, M. Gioseffi 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto –MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR“. (kontakt: 052 423 282).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

RAVNATELJCA

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, M. Gioseffi

Zamolba: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, M. Gioseffi

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 04 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2498837.

Ver las 248 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Profesionales de nivel medio de enfermería y partería › Profesionales de nivel medio de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: