Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria > Lærerstillinger I Fredrikstadskolen (1. - 7.trinn)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Noruega (Viken) de maestro de educación primaria/maestra de educación primaria

Lærerstillinger I Fredrikstadskolen (1. - 7.trinn)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria › maestro de educación primaria/maestra de educación primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Barn og unge er fremtiden - den skapes nå!

Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler.

I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS), som organiserer tospråklig fagopplæring, grunnskoleopplæring for voksne og opplæring etter integreringsloven.

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape hverdager i skole og SFO der elevene opplever motivasjon, mestring, læring og utvikling - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Opplevelse av motivasjon og mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, og gir grunnlag for læring og utvikling, faglig og sosialt.

I Fredrikstadskolen er vi derfor spesielt opptatt av å skape skolehverdager der:

 • alle elever opplever å være del av et inkluderende fellesskap
 • alle elever får medvirke i egen læring og hverdag
 • alle elever opplever motivasjon, mestring, læring og utvikling

Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og gjennom tiltak i regi av skoleetaten.

Fra august 2024 vil det i barneskolene bli ledig et uspesifisert antall faste lærerstillinger og årsvikariater. Utlysningen gjelder stillinger på barnetrinnet.

Fredrikstad kommune kan tilby:

 • elever som ønsker seg gode lærere
 • engasjerte kollegaer med mye god kompetanse
 • skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolen
 • et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • egne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • gode funksjonstillegg
 • videreutdanning innenfor prioriterte områder innenfor ordningen "Kompetanse for kvalitet"

Kvalifikasjoner

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene. Det tas forbehold om eventuelle endringer i opplæringslovens bestemmelser om krav til undervisningskompetanse fra 2025.

Søkere må ha relevant utdanning i minimum to undervisningsfag. På barnetrinnet bør minimum et av fagene være norsk, matematikk eller engelsk. Utover dette har hver enkelt skole en kompetanseplan som sier hva slags fagkompetanse og hvilke fagkombinasjoner som vil kunne bli prioritert ved tilsetting.

Det nevnes spesifikt at det er behov for lærere med kompetanse i andrespråkspedagogikk, norsk som tegnspråk, praktisk-estetiske fag og samisk.

Flere av skolene ønsker å ansette lærere med spesialpedagogisk kompetanse for å ivareta spesialundervisning organisert innenfor skolens rammer, eventuelt kombinert med tiltak på alternative opplæringsarenaer og forsterket avdeling. Søkere må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling etter forskrift til opplæringsloven §14.

Søkere til stillinger på alternative opplæringsarenaer og forsterkede avdelinger må ha videreutdanning i spesialpedagogikk. Det er også ønskelig med kompetanse i norsk tegnspråk, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), autismespekterforstyrrelser mv. Søkere må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling etter forskrift til opplæringsloven §14. Søkere med barnehagelærerutdanning og som har videreutdanning i spesialpedagogikk, kan bli vurdert for stillinger på alle trinn i alternative opplæringsarenaer/forsterket avdeling, dersom elevenes behov tilsier at en slik utdanning er ønskelig.

Personlig egnethet innenfor følgende tillegges stor vekt

 • klasseledelse
 • formidlingsevne
 • samarbeidsevne
 • lojalitet mot skolens formål
 • påta seg kontaktlærerfunksjon
 • være organisert, systematisk og disiplinert
 • ha vilje og evne til å endre arbeidets innhold i takt med utviklingen
 • bidra til et godt arbeidsmiljø

Skoleetaten i Fredrikstad ønsker gjennom sine ansettelser å bidra til etnisk mangfold, likestilling og god kompetanse i virksomhetene.

Vi gjør oppmerksom på at barnehagelærere uten videreutdanning, og andre høyskolegrupper som

barnevernspedagog, vernepleier og lignende ikke vil komme i betraktning for tilsetting i undervisningsstilling.

Lønnsopplysninger

Som et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter Hovedtariffavtalen.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige

stillinger/kunngjøringer. Ved utfylling av søknaden er det viktig å registrere alle undervisningsfag med studiepoeng.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 6930 6167 eller e-post jomefredrikstad.kommune.no

Rektor er kontaktperson på den enkelte skole, og opplysninger om hver skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Du kan også sende epost til etatssjef skole Line Lofstad Andersen lifandfredrikstad.kommune.no. Oppgi hva henvendelsen gjelder og mobilnummer vi kan kontakte deg på.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Om arbeidsgiveren:

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

País del trabajo: Noruega.

Región: Viken.

Ver 322 ofertas de trabajo en "Viken" (Noruega).

Número de puestos: 10.

Empleador: FREDRIKSTAD KOMMUNE UTDANNING OG OPPVEKST FELLES ADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:9190865b-8dd2-462c-95e6-020ac486eb80.

Ver las 160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria › maestro de educación primaria/maestra de educación primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: