Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > cocinero/cocinera > Kuhar/kuharica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KUHAR/KUHARICA. Croacia

Empleo en Croacia de cocinero/cocinera

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los servicios personales › Cocineros › Cocineros › cocinero/cocinera.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal service workers › Cooks › Cooks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19 i 64/20.), čl. 6 Pravilnika o radu i čl. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Katoličke osnovne škole „Ivo Mašina“, Franje Fanceva 38, Zadar ravnatelj Katoličke osnovne škole „Ivo Mašina“ raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. Kuhar/kuharica- na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20), te ispunjene uvjete prema odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenog između Vlade RH i HBK, Odredbama Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama od 17. rujna 2013. g., Zakona o potvrđivanju ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine", Međunarodni ugovori, br. 2/97.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja http://os-katolicka-imasina-zd.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=26&dm_det=1 i Pravilnika o radu Katoličke osnovne škole „Ivo Mašina“ u Zadru http://os-katolicka-imasina-zd.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=22&dm_det=1.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Za sva radna mjesta uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis te preslike: svjedodžbe, odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi; domovnice, uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja), Potvrdu sa podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( " Narodne novine" br. 121/17 ) dužni su uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti sukladno članku 103. istog zakona/ poveznica na https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Katoličke osnovne škole „Ivo Mašina“ .

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu: Katolička osnovna škola „Ivo Mašina“ , Ulica Franje Fanceva 38, 23000 Zadar, s naznakom „za natječaj za radno mjesto: kuhar/ica“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na motivacijski razgovor.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Za upite kandidati se mogu javiti na broj telefona 023/400 -780.

KLASA: 112-02/22-01/47 Ravnatelj:

URBROJ: 2198-1-48-22-1

Zadar, 8. kolovoza 2022. Don Roland Jelić

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA IVO MAŠINA U ZADRU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: ULICA FRANJE FANCEVA 38, 23 000 ZADAR

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 11 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:2188648.

Ver las 1,449 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los servicios personales › Cocineros › Cocineros › cocinero/cocinera ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: