Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Cocineros > Kuhar / Kuharica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KUHAR / KUHARICA. Croacia

Trabajo de Cocineros en Croacia

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.

Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97.,107/07., 94/13. i 98/19.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova na radnom mjestu

KUHAR/ICA –određeno vrijeme

 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom ( 20 sati tjedno), do povratka na rad privremeno odsutne radnice.

  Uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, kuhar/ica
 • probni rad 60 dana.

  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti :

  1. životopis,

  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,

  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

  4. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25

  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 1 mjesec)

 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(čl.25 st.2.)

 1. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi

prekršajni postupak (čl.25 st.4.)

5. elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od jednog mjeseca .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split, „ za natječaj“

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju , kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja :

https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Obavijest o izboru s imenom izabranog kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Danom objave obavijesti o izboru svi kandidati se smatraju obaviješteni o ishodu natječajnog postupka, a Vrtić nije dužan vratiti natječajnu dokumentaciju prijavljenim kandidatima putem pošte. Kandidati koji se prijave na natječaj moći će svoju dokumentaciju osobno preuzeti u Vrtiću u roku od mjesec dana od dana objave obavijesti, a u protivnom će se natječajna dokumentacija uništiti. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu isti se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić CVIT MEDITERANA može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: GRAD SPLIT, DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: TRŠĆANSKA 29, 21000 SPLIT

Identificador de la vacante:1980211.

Ver las 1,338 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: