Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Cocineros > Kuhar/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KUHAR/ICA. Croacia

Trabajo en Croacia de Cocineros

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los servicios personales › Cocineros › Cocineros.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal service workers › Cooks › Cooks.

Descripción de la oferta de trabajo:

KLASA:112-01/24-01/02

URBROJ:2168/01-53-68-09/03-24-2

Na temelju članka 5. stavka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni od 03. ožujka 2022. godine uz prethodno ishodovanu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 21. prosinca 2023. godine Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, dana 24.01.2024. objavljuje

O G L A S

za prijam zaposlenika u radni odnos

na određeno vrijeme za rad u turističkoj sezoni 2024. godine

8. KUHAR - 6 izvršitelja

Uvjeti:

- srednja stručna sprema ugostiteljske ili druge odgovarajuće struke, te gimnazija

- najmanje jedna godina radnog iskustva

KANDIDATI SU DUŽNI PREDATI:

  • molbu odnosno prijavu na oglas (obrazac je dostupan na web stranici)
  • životopis s naglaskom na radno iskustvo
  • preslik identifikacijske isprave - osobne iskaznice
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi: preslik svjedodžbe odnosno diplome
  • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ispis staža“) iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema

Za radna mjesta za koja je određen uvjet znanje stranog jezika, kandidati su dužni priložiti dokaz o znanju stranog jezika – preslik potvrde o poznavanju stranih jezika, preslik svjedodžbe ili diplome s ispisom ocjena iz srednjoškolskog odnosno visokoškolskog obrazovanja ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju najmanje jednog, odnosno dva strana jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 125/11 – Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu za oglas priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta oglasa i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, može se provesti provjera sposobnosti o čemu će biti posebno obavješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi za prikupljanje i obradu podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciju dostavljenu s prijavom u svrhu odabira kandidata i dostave obavijesti o rezultatima oglasa. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta oglasa, dostaviti najkasnije do 05. veljače 2024. godine na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 52212 Fažana, Brionska 10. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

U prijavi na oglas potrebno je naznačiti broj i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru objavom na mrežnoj stranici Ustanove.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela oglasa.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 6.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: BRIONSKA 10, 52212 FAŽANA

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2444736.

Ver las 151 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los servicios personales › Cocineros › Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: