Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Korepetitor / Korepetitorica Klasičnog Baleta

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KOREPETITOR / KOREPETITORICA KLASIČNOG BALETA. Croacia

Búsqueda en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Secondary education teachers › Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23) te odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea, GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA – SPLIT objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Korepetitor/ica klasičnog baleta - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Uvjeti:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Na ovaj natječaj mogu se javiti kandidati oba spola.

Potrebna natječajna dokumentacija:

  • vlastoručno potpisana prijava na natječaj, s naznakom na koje se radno mjesto kandidat prijavljuje,
  • životopis, vlastoručno potpisan,
  • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja kojom je kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, sukladno propisu,
  • dokaz o državljanstvu,
  • rodni list, u slučaju kad je na dokumentu o stručnoj spremi navedeno ranije prezime,
  • dokaz o potrebnim pedagoškim kompetencijama (položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju), sukladno propisu,
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariji od dana objave ovog natječaja (tzv. „potvrda o nekažnjavanju“),
  • elektronički zapis o radnopravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijava na natječaj, odnosno životopis, treba sadržavati i e-mail adresu (elektroničku poštu) kandidata.

Isprave uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici. Kandidat koji bude izabran na radno mjesto iz ovog natječaja dužan je predočiti izvornike tih isprava prije sklapanja ugovora o radu.

Natječajna dokumentacija prijavljenim se kandidatima ne vraća.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96, 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11) te, u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15), rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema tom posebnom zakonu.

Sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), Glazbena škola Josipa Hatzea poziva osobe iz članka 102. stavaka 1.-3. navedenog zakona da dostave potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Dokazi su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se samo kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune. Nepotpune i/ili nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati mogu, po potrebi, biti pozvani na procjenu i vrednovanje (provjeru) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole, o čemu će biti obaviješteni e-mailom te putem obavijesti na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27. 04. 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Glazbenoj školi Josipa Hatzea za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Rok za podnošenje prijava kandidata na ovaj natječaj jest 8 dana od dana njegove objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Glazbene škole Josipa Hatzea u Splitu.

Natječaj je objavljen dana 2. 5. 2024. godine, na mrežnoj stranici Glazbene škole Josipa Hatzea http://www.gsjh.hr/category/natjecaji-za-radna-mjesta/ u rubrici pod nazivom „ŠKOLA“, podrubrici „NATJEČAJI“, i na oglasnoj ploči Glazbene škole Josipa Hatzea, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 10. 5. 2024. godine.

Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno, uručivanjem u tajništvu Škole, ili poštom preporučeno, na adresu: Glazbena škola Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split

Zamolba: Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 04 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2497795.

Ver las 77 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: