Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Polonia > profesional de apoyo en acogimiento familiar > Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dolnośląskie

Vacante de profesional de apoyo en acogimiento familiar en Dolnośląskie (Polonia)

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio › trabajador social/trabajadora social › profesional de apoyo en acogimiento familiar.

Traducción de la profesión: Technicy i inny średni personel › Średni personel w dziedzinie prawa, spraw społecznych, kultury i w dziedzinach pokrewnych › Średni personel w dziedzinie prawa, spraw społecznych i religii › Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Descripción de la oferta de trabajo:

Zakres obowiązków: 1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym poprzez:

- prowadzenie pracy z dzieckiem i/lub rodziną;

- przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudności,

- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

- współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin zastępczych,

- przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania i podtrzymywania bliskich i społecznie akceptowalnych kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zdobywania umiejętności społecznych,

- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

- budowanie pozytywnych relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną dziecka oraz utrzymywania kontaktów i tworzenia więzi dzieci z ich rodziną biologiczną;

2). Przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą, asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną planu pomocy dziecku;

3). Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

4). Dokonywanie okresowej oceny sytuacji opiekuńczowychowawczej dziecka, oceny rodziny zastępczej oraz przygotowanie planu pomocy dziecku, w tym udział w posiedzeniach ds. oceny sytuacji dziecka;

5). Informowanie sądu rodz

País del trabajo: Polonia.

Región: Dolnośląskie.

Ver 142 ofertas de trabajo en "Dolnośląskie" (Polonia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE.

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 21 de Abril de 2024, y con identificador de la vacante:1364StPr/24/0701.

Ver las 4 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio › trabajador social/trabajadora social › profesional de apoyo en acogimiento familiar ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: