Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Oficinistas generales > Koordinator/koordinatorica Projekta "zaželi"

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo en Croacia de Oficinistas generales

Koordinator/koordinatorica Projekta "zaželi"

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › General and keyboard clerks › General office clerks › General office clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

 • Radno iskustvo od najmanje jedne godine na poslovima provođenja europskih projekata, iskustvo u radu sa starijim osobama i spremnost za timski rad.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ERVENIK

Općinski načelnik

KLASA: 112-02/24-01/2

URBROJ: 2182-14-01-22-1

Ervenik, 02.05.2024. godine

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ broj poziva: SF.3.4.11.01.0560 i članka 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.1/21), Općinski načelnik Općine Ervenik r a s p i s u j e

O G L A S

za prijam radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme

za potrebe provedbe projekta „Zaželi ruku podrške“ kodni broj SF.3.4.11.01.560

Naziv radnog mjesta:

 • koordinator projekta „Zaželi ruku podrške“ – 1 izvršitelj/ica

  Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

  Posebni uvjeti za prijam u radni odnos:

 • SSS u trajanju 3 ili 4 godine
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije.

  Mjesto rada:

 • područje općine Ervenik, područje općine Kistanje i Grada Knina.

  Opis poslova:

 • sudjelovanje u organizacijskoj, funkcionalnoj i tehničkoj provedbi projekta
 • koordiniranje aktivnosti pružatelja usluga potpore i podrške sa pripadnicima ciljnih skupina( starijim osobama i osobama s invaliditetom )
 • praćenje i kontrola dnevnog, tjednog i mjesečnog rada pružatelja usluga potpore i podrške
 • suradnja s voditeljem projekta
 • koordiniranje nabave potrepština za krajnje korisnike
 • sudjelovanje u obavljanju administrativnih poslova
 • sudjelovanje na koordinacijskim sastancima
 • sudjelovanje u izradi završnog izvješća
 • sudjelovanje u organizaciji i provedbi javnih događanja vezanih za projekt
 • ispunjavanje ostalih zadataka i poslova prema naputku Voditelj/ice projekta.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne mogu biti primljene u službu.

U radni odnos po ovom oglasu se prima na puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno ), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta ili do 23.04.2027. uz uvjet probnog rad od dva mjeseca.

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa pozvat će se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 • kratki životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice,)
 • dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja,
 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ br.86/08,61/11,04/18 i 112/19) - izjavu nije potrebno ovjeravati,

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Općine Ervenik, Butiga 24, 22306 Ervenik. „Prijava na Oglas za prijam u radni odnos „ – koordinator projekta „Zaželi ruku podrške“ kodni broj SF.3.4.11.01.560.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Oni kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti isprave kao dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje).

Kandidat prijavom na oglas pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe oglasa sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Burza, dipl.oec.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: OPĆINA ERVENIK.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Butiga 24 Ervenik

Zamolba: Butiga 24  22305 Ervenik

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 04 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2498731.

Ver las 311 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: