Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Artistas de artes plásticas > Konzervator - Restaurator, Smjer Papir (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KONZERVATOR - RESTAURATOR, SMJER PAPIR (M/Ž). Croacia

Empleos de Artistas de artes plásticas en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Artistas de artes plásticas.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Creative and performing artists › Visual artists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju Statuta Dubrovačkih muzeja, te članka 7. Pravilnika o radu i članka 20. točka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dubrovačkih muzeja (Pročišćeni tekst),

Javna ustanova DUBROVAČKI MUZEJI, sa sjedištem Pred Dvorom 3, 20000 Dubrovnik raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

KONZERVATOR – RESTAURATOR, smjer PAPIR radi obavljanja vježbeničkog staža, 1 izvršitelj

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Mjesto rada: 20000 Dubrovnik

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta iz Zakona o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dubrovačkih muzeja:

  • konzervatorsko – retauratorski studij smjer Papir
  • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
  • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
  • poznavanje rada na računalu

Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Uz prijavu na javni natječaj kandidat treba priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o znanju stranog jezika (preslik potvrde škole stranih jezika ili presliku svjedodžbe),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak

(ne smije biti starije od 90 dana od podnošenja prijave)

Svi navedeni prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti izvornike isprava.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. citiranog zakona.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. citiranog zakona.

Sa kandidatima koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će provedena provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi pozivu za intervju smatrati će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na intervju.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno intervjua i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta se podnose neposredno ili poštanskim putem na adresu s naznakom:

DUBROVAČKI MUZEJI

Pred Dvorom 3

20 000 DUBROVNIK

< za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje>

u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, te na oglasnoj ploči i web stranici Dubrovačkih muzeja.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Broj: 01-361/23

U Dubrovniku, 7. veljače 2024.god.

Natječaj je otvoren od 8. veljače 2024. do 16. veljače 2024.g.

Ravnateljica

Ivona Michl

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: DUBROVAČKI MUZEJI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Pred Dvorom 3, Dubrovnik

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2453094.

Ver las 2 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Artistas de artes plásticas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: