Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > Kontrolor/kontrolorka Za Zdravstveno Osiguranje (radno Mjesto Iii Vrste)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KONTROLOR/KONTROLORKA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (RADNO MJESTO III VRSTE)

Vacantes de Empleados de contabilidad y cálculo de costos en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Accounting and bookkeeping clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DIREKCIJA

Margaretska 3, Zagreb

na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 9. ožujka 2020. godine i 8. lipnja 2020. godine te odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa o b j a v lj u j e

J A V N I N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos

I. REGIONALNI URED ZAGREB u Zagrebu

Ispostava Samobor u Samoboru

9. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Stručni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 9:

- SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS-gimnazija

- 3 mjeseca radnog iskustva u struci

Radni odnos zasniva se na neodređeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada.

Za sva radna mjesta, osim radnog mjesta pod rednim brojem 7, uvjet je poznavanje rada na računalu.

Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola.

U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti ispostavu odnosno radno mjesto na koje se ponuda odnosi i osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica),

- dokaz o ispunjavanju stručnih uvjeta odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

(za radno mjesto I. i II. vrste – diploma odnosno za radna mjesta III. i IV. vrste - svjedodžba)

Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno i

- elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu

Radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u javnoj službi ili izvan javne službe na poslovima odgovarajuće struke i stupnja obrazovanja, uključujući i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odgovarajućoj struci i stupnju obrazovanja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen.

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“.

Ponude za radna mjesta u Regionalnom uredu Zagreb i Ispostavama Novi Zagreb, Samobor, Sesvete i Velika Gorica dostavljaju se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Zagreb, Mihanovićeva 3, 10 000 Zagreb.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Mihanovićeva 3,10 000 Zagreb

Identificador de la vacante:1878196.

Ver las 375 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: