Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Bibliotecarios, documentalistas > Knjižničar - Informator U Dječjem Odjelu (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KNJIŽNIČAR - INFORMATOR U DJEČJEM ODJELU (M/Ž)

Contrato en Croacia de Bibliotecarios, documentalistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines › Bibliotecarios, documentalistas y afines.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Librarians, archivists and curators › Librarians and related information professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 431/19 od 29.4.2019. godine, Urbroj: 283/20 od 12.3.2022. godine, Urbroj: 632/21 od 4.10.2021. godine i Urbroj: 138/22 od 9.2.2022. godine, članka 31. i 34. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 690/22 od 30.9.2022., Urbroj: 756/23 od 24.10.2023. godine te suglasnosti gradonačelnika Grada Koprivnice, KLASA: 611-01/23-03/0004, URBROJ: 2137-1-06/2-23-6 od 20.12.2023. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto

knjižničar - informator (m/ž) u Dječjem odjelu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,

položen stručni ispit za knjižničara, odnosno stečeno više stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,

natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Posebni uvjeti:

rad u smjenama,

rad u pokretnoj knjižnici – bibliobusu i terenski rad,

komunikacijske vještine,

poznavanje najmanje jednog stranog jezika,

računalna i informacijska pismenost,

sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu,

spremnost na stalno stručno usavršavanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

Životopis,

Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),

Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),

Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

OPIS POSLOVA

rad s knjižničnom građom

brine o jasnoj i jednostavnoj organizaciji smještaja knjižnične građe u prostoru,

pročišćava i izlučuje knjižničnu građu,

sakuplja i analizira zahtjeve korisnika u vezi s nabavom knjižnične građe,

oblikuje nabavnu politiku,

sudjeluje u sadržajnoj obradi građe koja uključuje predmetizaciju, žanriranje, anotiranje i sl.,

sudjeluje u razvoju integriranog knjižničnog računalnog programa,

priprema i izrađuje informacijska pomagala (baze podataka, bibliografije, biltene prinova i sl.),

obavlja retrospektivna bibliografska pretraživanja i selektivnu diseminaciju informacija,

sudjeluje u međuknjižničnoj posudbi,

organizira posebne zbirke,

sudjeluje u poslovima revizije i otpisa knjižnične građe,

pretražuje on-line baze podataka.

Rad s korisnicima

daje korisnicima različite vrste informacija: kataloške, bibliografske, faktografske, referalne služeći se različitim izvorima informacija - fondom Knjižnice, referentnim izvorima, sekundarnim i tercijarnim izvorima informacija,

pruža odgovore na jednostavne i složene informacijsko-referalne upite,

organizacijom prostora olakšava korisnicima pronalaženje i snalaženje u prostoru organizacijske jedinice,

bavi se promicanjem čitateljske kulture mladih i odraslih korisnika, priprema kulturno-animacijske programe u cilju poticanja čitanja, znanja, cjeloživotnog učenja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena,

bavi se promicanjem informacijske i informatičke pismenosti korisnika, kao i promicanjem društva kulture i znanja,

sakuplja i analizira zahtjeve korisnika u vezi s organizacijom kulturno-edukativnih aktivnosti,

priprema i provodi evaluacijska istraživanja i analize korisnika i potencijalnih korisnika.

Rad na promociji usluga i animaciji korisnika

surađuje s medijima - obavještava javnost o aktivnostima, događanjima i svim važnim informacijama o Knjižnici,

surađuje u uređivanju i održavanju mrežne stranice Knjižnice i stranica na društvenim mrežama Knjižnice,

vodi adresare i mailing liste,

surađuje u osmišljavanju i izradi promotivnih materijala Knjižnice,

planira, organizira i provodi nove knjižnične programe i usluge,

planira, organizira i provodi kulturno-animacijske programe,

planira, organizira i provodi različite oblike kulturno-edukativnih programa i osposobljavanja korisnika za samostalnu uporabu informacijskog materijala, a osobito za korištenje novih informacijskih tehnologija,

planira, organizira i provodi partnerstvo sa školama, kulturnim i drugim ustanovama, udrugama u Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji,

sustavno radi na razvoju službi i usluga.

Ostali poslovi

prati stručna dostignuća u zemlji i svijetu te rezultate znanstveno-istraživačkog rada u području knjižnične i informacijske djelatnosti potičući njihovu primjenu u praksi,

potiče i sudjeluje u nacionalnoj i međunarodnoj knjižničnoj suradnji te nacionalnim i međunarodnim knjižničnim projektima,

priprema stručna izlaganja, članke i sudjeluje u stručnom obrazovanju,

priprema planove, izvještaje,

prati, analizira i vrednuje obavljene poslove,

sustavno vodi bilješke o obavljenim poslovima i podnosi izvješća.

Obavlja druge poslove, u skladu sa svojom stručnom spremom, koji proizlaze iz procesa rada i po nalogu nadređenog voditelja i ravnatelja.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi istom, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Svi kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će obaviješteni o terminu intervjua telefonskim putem. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Nepotpune i nepravovremeno stigle prijave neće se razmatrati.

Na Internet stranici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/ navedeni su podaci o plaći.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, s naznakom „Za natječaj – knjižničar - informator“.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: ZRINSKI TRG 6, 48 000 KOPRIVNICA

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2451492.

Ver las 5 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines › Bibliotecarios, documentalistas y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: